Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Ymunwch â’n rhestr bostio

A oes gennych chi ddiddordeb mewn: cadw i fyny gyda lansio grantiau newydd, newidiadau mewn rheoliadau busnes, seminarau a gweithdai lleol neu rwydweithio gyda mentrau eraill er mwyn sefydlu cysylltiadau a rhannu gwybodaeth?

Os felly, mae croeso i chi ymuno â’n rhestr bostio trwy ddarparu eich cyfeiriad e-bost isod.

Diogelu Data | Datganiad Preifatrwydd

Cofrestru ar gyfer cyfrif newydd / Mewngofnodi i gyfrif cyfredol


Cylchlythyr Llinell Fusnes

Gweld archif newyddlen y Llinellfusnes.

Mae croeso i chi ymuno â’n rhestr bostio drwy roi eich cyfeiriad e-bost yn y lle pwrpasol ar dop y dudalen hon er mwyn derbyn copi o’n newyddlen fisol a fydd yn cynnwys manylion am lansiad cynlluniau ariannu newydd yr ydym yn ymwybodol ohonynt yn ogystal â newyddion busnes arall perthnasol.

Gweler adran cyfleoedd hyrwyddo / hysbysebu ein gwefan os oes gennych chi ddiddordeb mewn:

  • Rhoi hysbyseb yn ein cylchlythyr misol
  • Cyflwyno erthygl i'w chynnwys am ddim yn ein cylchlythyr a fydd yn rhoi syniadau defnyddiol i fusnesau yn eich maes arbenigedd chi. Byddwn yn cynnwys manylion am eich busnes.
  • Codi ymwybyddiaeth o unrhyw wobrau yr ydych chi neu’ch busnes wedi’u hennill yn ddiweddar neu wedi’ch enwebu ar eu cyfer ynghyd ag unrhyw lwyddiannau pwysig a gyflawnwyd gan eich busnes.

Digwyddiadau Busnes

O dro i dro bydd Businessline yn cynnal digwyddiadau lle bydd siaradwyr busnes gwadd sydd â phroffil uchel a gweithwyr busnes proffesiynol lleol yn rhannu eu gwybodaeth ac yn cynnig argymhellion yn eu maes arbenigol, er mwyn i’r gymuned fusnes elwa.  Yn y blynyddoedd diweddar rydym wedi cydlynu nifer o ddigwyddiadau llwyddiannus a oedd yn ymwneud â phynciau megis gwneud y mwyaf o wefannau, brandio, gwella proffidioldeb a datblygu strategaeth farchnata ar-lein. Mae croeso i chi edrych ar fanylion y digwyddiadau rydym wedi eu trefnu yn y gorffennol  ar dudalen digwyddiadau Businessline.

Os hoffech gael gwybodaeth gennym am unrhyw ddigwyddiadau yr ydym yn eu trefnu neu am unrhyw seminarau neu weithdai eraill sy'n cael eu cynnal yn ardal Wrecsam, rhowch eich cyfeiriad e-bost yn y lle pwrpasol ar dop y dudalen hon ac fe wnawn anfon e-byst perthnasol atoch fel sy’n briodol, fel arfer ar ffurf rhestr o ddigwyddiadau misol ar gyfer ardal Wrecsam. Gallwch hefyd weld rhestr o weithdai busnes, seminarau a chyflwyniadau sydd eisoes wedi eu trefnu yn ein calendr digwyddiadau busnes. Nodwch os gwelwch yn dda nad yw ein calendr digwyddiadau busnes yn cynnwys rhestr gyflawn o’r cyfarfodydd rhwydwaith a fydd yn cael eu cynnal yn Wrecsam.  Os hoffech dderbyn rhestr fisol o gyfleoedd rhwydweithio busnes yn ardal Wrecsam, tanysgrifiwch i’n rhestr bostio drwy roi eich cyfeiriad e-bost yn y lle pwrpasol ar dop y dudalen hon.

Rhwydweithio

Mae rhwydweithio yn rhoi cyfle gwych i hyrwyddo proffil eich busnes, derbyn gwybodaeth ac adborth, llunio cysylltiadau newydd, datblygu perthnasau a chreu cyfleoedd, ac mae’r rhain i gyd yn hanfodol er mwyn sicrhau datblygiad a llwyddiant eich busnes yn y dyfodol.  Gyda hyn mewn golwg mae’r Llinellfusnes yn cynnal grŵp o’r enw Rhwydweithio 360 gyda chyfarfodydd sy'n darparu cyfle arweiniol i; godi ymwybyddiaeth o'ch busnes, derbyn atgyfeiriadau, cynigion partneriaeth, trefnu cyfarfodydd dilynol a chadarnhau ymrwymiadau i brynu eich nwyddau/gwasanaethau.   I gael rhagor o wybodaeth ynglŷn â buddiannau cofrestru fel aelod blynyddol, manylion cyfarfodydd sydd i ddod a sut y gallwch gofrestru fod gennych ddiddordeb mewn mynychu cyfarfod, gweler gwefan Rhwydweithio 360.

Os hoffech gael gwybodaeth gennym am yr holl sesiynau rhwydweithio eraill sy’n digwydd yn ardal Wrecsam, mae croeso i chi ymuno â’n rhestr bostio drwy roi eich cyfeiriad e-bost yn y lle pwrpasol ar dop y dudalen hon.

Cysylltiadau Defnyddiol