Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Canolfannau Cymunedol

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn berchen ar ac yn cynnal dau ddeg pedwar o ganolfannau cymunedol o fewn cymunedau lleol ledled Wrecsam. Cânt eu defnyddio gan bobl leol, sefydliadau a darparwyr gwasanaethau'r cyngor ar gyfer pob math o weithgareddau a digwyddiadau.

Rydym yn cynnig neuaddau o faint amrywiol ar gyfer cyfarfodydd mawr, digwyddiadau i godi arian a gweithgareddau ar gyfer grwpiau gwirfoddol.

Mae'r grwpiau sy'n hurio gennym yn cynnig pob math o weithgareddau o Folddawnsio Arabaidd i ddosbarthiadau allanol Coleg Iâl.

Croesewir grwpiau o blant i'r canolfannau, a byddant yn mynychu sesiynau Activ 8, Jo Jingles, Mam a'i Phlentyn a Chylchoedd Chwarae tra bod oedolion ifanc yn mwynhau Clybiau Ieuenctid mewn canolfannau amrywiol. Cynhelir cynlluniau chwarae yn rhai o'r canolfannau yn ystod gwyliau'r haf.

Mae'r Ganolfan Gynghori, Cynghorau Cymuned, Cymdeithas Y Trigolion a'r Thenantiaid, Cynghorwyr Wardiau ac AauS yn cynnal cyfarfodydd yn rhai o'r canolfannau.

Rydym hefyd yn cynnig lolfeydd neu ystafelloedd cyfarfod llai ar gyfer grwpiau llai o bobl. Gallwn ddarparu uwch daflunydd, offer teledu/fideo a siartiau troi drosodd ar gais.

Mae gan yr holl ganolfannau gyfleusterau cegin er mwyn rhoi lluniaeth a gall rhai canolfannau ddarparu ar gyfer bwydlen fwy.

Ar hyn o bryd rydym yn darparu neuaddau i grwpiau amrywiol, er enghraifft Cyrsiau Dysgu Gydol Oes, Cynghorau Cymuned, Cylchoedd Chwarae, Grwpiau Pobl Hyn, Clybiau Ieuenctid, Clybiau Crefft, Grwpiau Iechyd a Ffitrwydd, Meddygfeydd a Swyddfeydd Post ac rydym yn cynnig gostyngiad yn y prisiau hurio i'r rheini sy'n neilltuo lle'n rheolaidd.

Gall grwpiau a sefydliadau ymgeisio am brisiau rhestredig is o 25% ar gyfer digwyddiadau a sefydliadau elusennol ac ar gyfer codi arian yn lleol.

Gellir hefyd hurio canolfannau ar gyfer un cyfarfod neu achlysur penodol.

Cyfnod Hurio

Gellir hurio'r ganolfan ar gyfer sesiynau y bore, prynhawn neu fin nos.

Gosodiadau Masnachol

Bydd y pris llawn arferol ar gyfer yr ystafell yn cael ei godi.

Blaendaliadau

Gofynnir am dâl hurio sef blaendal o 25% na ellir ei ad-dalu wrth neilltuo'r neuadd. (Nid yw hwn yn berthnasol os byddwch yn bloclogi'n rheolaidd).

Gostyngiadau Pris

Mae gan y rhan fwyaf o'r canolfannau leoedd parcio am ddim.

Canolfannau Cymunedol yn Wrecsam