Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Sbardun Cymunedol Adolygu Achos Ymddygiad Gwrthgymdeithasol CBSW

Gwybodaeth ar Ganllawiau

Mae “Sbardun Cymunedol” Adolygu Achos Ymddygiad Gwrthgymdeithasol yn rhan o Ddeddf Trosedd, Plismona ac Ymddygiad Gwrthgymdeithasol 2014, a chafodd ei gyflwyno ar draws Gogledd Cymru ar 20 Hydref, 2014

Nod y Sbardun Cymunedol yw adolygu achosion a gweithredoedd penodol sydd wedi cael eu cymryd o ganlyniad i ddigwyddiadau gwrthgymdeithasol y rhoddir gwybod amdanynt.  Y nod yw sicrhau bod lefelau gorfodaeth a chymorth priodol naill ai yn eu lle neu eu bod wedi cael eu hystyried.

Gellir defnyddio’r Sbardun Cymunedol os ydych chi (fel unigolyn) wedi:

Dylid defnyddio'r sbardun os ydych yn credu nad yw eich cwyn wedi cael sylw priodol, neu nad oes unrhyw gamau wedi cael eu cymryd.  Ni ellir defnyddio’r sbardun i roi gwybod am weithredoedd cyffredinol o Drosedd, gan gynnwys troseddau casineb neu ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Gallwch ofyn i'ch achos gael ei adolygu gan banel ar yr amod ei fod yn bodloni'r meini prawf a osodwyd.  Bydd y panel adolygu yn cael ei dynnu o sefydliadau perthnasol a fydd yn edrych ar y cyd ar y materion rydych wedi eu hadrodd.  Byddant hefyd yn edrych ar unrhyw gamau gweithredu sydd wedi'u cymryd i benderfynu a oedd y camau gweithredu’n ddigonol yn seiliedig ar ddisgwyliadau ac amserlenni rhesymol.  Gallai panel adolygu wneud argymhellion ar gyfer camau gweithredu pellach i'w cymryd er mwyn ceisio datrys y broblem.  Bydd hyn yn cael ei wneud gyda disgwyliad rhesymol o ran terfynau amser.

Bydd ymateb gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn cael ei anfon atoch yn esbonio'r camau a gymerwyd ac awgrymiadau ar sut i ddatrys yr ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Nid yw adolygiad achos Sbardun Cymunedol yn weithdrefn gwyno.  Os ydych am wneud cwyn am ymddygiad unigolyn, rhaid i chi ddefnyddio trefn gwyno sefydliad penodol yr unigolyn hwnnw.

Sut mae gwneud cais?

Gall unrhyw ddioddefwr sydd wedi rhoi gwybod am dri achos o ymddygiad gwrthgymdeithasol o fewn cyfnod o chwe mis ofyn i adolygiad achos gael ei ystyried.

Gall trydydd parti megis AS, AC, Cynghorydd Lleol, grŵp cymunedol, neu'n ofalwr am berson diamddiffyn neu rywun y byddai eu hanableddau’n eu hatal rhag gwneud y cais eu hunain ofyn am adolygiadau achos hefyd.  (Bydd angen i'r dioddefwr roi caniatâd ysgrifenedig i’r trydydd parti i wneud hyn ar eu rhan).

Bydd angen i’r manylion canlynol gael eu darparu ar y ffurflen sydd ar gael: -

Os nad yw’n ymddangos fod eich achos yn symud ymlaen i gyfarfod adolygu achosion am unrhyw reswm, gallai’r materion gael eu cyfeirio at y sefydliad mwyaf priodol i’w ystyried ymhellach.  Ni allwch wneud cais i gynnal adolygiad oni bai fod achosion newydd wedi digwydd ers i chi gael eich hysbysu na fyddai'r achos yn symud ymlaen i adolygiad achos.

Argraffwch a dychwelwch y ffurflen sydd ar gael yma:

E-bostiwch: communitysafety@wrexham.gov.uk (gwnewch yn siŵr fod y pwnc yn cynnwys “Sbardun Cymunedol”).