Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Arolwg o'r Trefniadau Etholiadol ar Gyfer Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru Deddf Llywodraeth Leol (Democratiaeth) (Cymru) 2013

Arolwg o'r Trefniadau Etholiadol ar Gyfer Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Mae'r Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru wedi cwblhau rhan gyntaf eu arolwg o'r trefniadau etholiadol ar gyfer Bwrdeistref Sirol Wrecsam. Yn awr mae'r Comisiwn yn gyhoeddi ei Cynigion Drafft.

Mae'r Comisiwn yn rhoi hysbysiad o'r cyfnod ar gyfer gwneud cynrychiolaethau yn dechrau ar 14 lonawr 2020 ac yn dad i ben ar 6 Ebrill 2020. Ar 61 y dyddiad hwn bydd y Comisiwn yn ystyried y sylwadau ac unrhyw dystiolaeth newydd a dderbyniwyd cyn iddynt baratoi eu Cynigion Terfynol. Caiff y rhain eu cyheoddi a'u cyflwyno i Weinidogion Cymru, a all roi'r cynigion ar waith, nail ai fel y'u cyflwynwyd neu ag addasiadau.

Dylid anfon sylwadau e-bost at: ymholiadau@ffiniau.cymru yn ysgrifenedig at: Yr Prif Weithredwr, Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leal Cymru, Ty Hastings, Llys Fitzalan, CAERDYDD, CF24 0BL rhwng 14 lonawr 2020 ac yn dad i ben ar 6 Ebrill 2020.

Gellir cael mwy o wybodaeth am yr arolwg a gwaith y Comisiwn ar wefan y Comisiwn:

Sylwch y gellir cyhoeddi'r sylwadau a gyflwynir. Os na fydd yr ymatebydd yn dymuno datgelu ei enw na'i gyfeiriad yn gyhoeddus, rhaid nodi hyn yn eglur yn yr ymateb.

Shereen Williams
Prif Weithredwr
Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru