Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

A yw'r 'Wasgfa Credyd' yn effeithio arnoch chi?

Gwyddom y gall llawer o breswylwyr y fwrdeistref fod yn dioddef ansicrwydd ariannol ar hyn o bryd. Pwrpas y dudalen hon yw rhoi rhywfaint o gyngor i'ch cynorthwyo os oes gennych bryderon penodol.

Mae Gwasanaethau Tai Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn cydnabod bod y sefyllfa hon yn flaenoriaeth uchel. Os gallwn gynnig cyngor yn gynnar gallai hynny rwystro trafferthion tai i bobl ag ad-daliadau rhent neu forgais.

Bydd y dolennau isod yn mynd â chi i wefannau arbenigol a fydd yn eich cysylltu â sefydliadau a all roi cyngor a chymorth ymarferol i chi.

Cyllidebu a'ch sefyllfa ariannol

Os ydych yn cael trafferth gyda'ch cyllidebu a thalu biliau'r cartref, mae'n bwysig eich bod yn mynd i'r afael â hynny'n fuan cyn iddi fynd yn rhy hwyr.

Mae'r gwefannau isod yn rhoi cyngor manylach pellach am rai o'r camau y gallwch eu cymryd i'ch cynorthwyo gyda'ch cyllidebu.

Dyled a benthyca arian

Os ydych yn poeni am y symiau sydd arnoch, mae'r dolennau isod yn eich arwain at gyngor i'ch cynorthwyo i fynd i'r afael â'ch dyled heb fenthyca'n ddianghenraid.

Mae'r Ganolfan Cyngor ar Bopeth leol yn:

35 Ffordd Grosvenor
Wrecsam

Ffôn: 01978 364639

Mynd i'r afael â cholli gwaith

Os gwelwch eich bod mewn perygl o golli'ch swydd neu os yw hynny newydd ddigwydd i chi, mae'n bwysig dod i wybod beth y gallwch ei wneud.

Cadw eich cartref

Mae'r dirywiad ariannol wedi codi'r posibilrwydd y bydd rhai pobl yn wynebu cael eu troi allan o'u tai neu adfeddiannu eu tai, ond os wynebir hyn yn ddigon buan, nid oes yn rhaid iddo ddigwydd.

Mae'r dolennau dilynol yn cysylltu â gwasanaeth Atal Digartrefedd y Cyngor, Cyngor y Benthycwyr Morgais a Gwasanaethau Gwefan Directgov, sy'n cynnwys cyngor defnyddiol a manylion cyswllt