Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Pwyllgor Safonau Penodi Aelod Annibynnol

Os ydych yn ateb yn gadarnhaol i’r rhain gallwch fod yr union un a fynnwn i ddod yn aelod annibynnol o Bwyllgor Safonau’r Fwrdeistref Sirol. Mae’n cynnwys 5 aelod annibynnol, 3 o Gynghorwyr y Fwrdeistref Sirol a chynrychiolydd Cyngor Cymuned. Mae’r Pwyllgor Safonau’n hanfodol i gynnal safonau moesegol uchel ar lefel y Fwrdeistref Sirol a’r Cynghorau Cymuned.

Yn fyr, ei nodau yw cynghori, cynorthwyo ac arwain Aelodau wrth fabwysiadu, arolygu, gweithredu, gorfodi ac adolygu amrywiol codau ymddygiad lleol a chanllawiau egwyddorol eraill.

Yn anffodus NI ALL y canlynol yn y gyfraith fod yn aelodau annibynnol:

Mae’r Cyngor wedi cytuno ymhellach na ddylai aelodau annibynnol:

Caiff aelodau annibynnol eu penodi am gyfnod rhwng 4 a 6 blynedd a gallant gael eu penodi am un tymor olynol pellach. Fel arfer bydd y Pwyllgor Safonau’n cyfarfod o leiaf bedair gwaith y flwyddyn er y bydd angen i aelodau annibynnol fod ar gael yn hyblyg gan fod y Pwyllgor weithiau’n gorfod cael ei alw i gyfarfodydd heb eu trefnu gydag ond ychydig ddyddiau o rybudd.

Bydd pwy bynnag a benodir yn gallu hawlio treuliau teithio o ganlyniad i fynychu cyfarfodydd.

Ffurflen Gais

I gael rhagor o wybodaeth neu sgwrs anffurfiol, cysylltwch â Sioned Wyn Davies, Swyddog Arolygu, ar 01978 292202 neu Linda Roberts, Dirprwy Swyddog Arolygu ar 01978 292221.

Dyddiad cau: 12 Gorffennaf 2019