Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Wrecsam Cysylltiedig - Rhoi Dewisiadau Teithio i Bawb

Ein Cynllun Symudedd Trefol Cynaliadwy 2016

Wrecsam Cysylltiedig fydd y corff ymbarél i'r holl weithgarwch cynllunio trafnidiaeth ar draws y Fwrdeistref Sirol dros yr 20 mlynedd nesaf.

Mae Wrecsam Cysylltiedig yn gosod gweledigaeth glir ar gyfer dyfodol trafnidiaeth. Daw â'n cyfeiriad cyffredinol ar gyfer cynllunio trafnidiaeth, creu dewisiadau go iawn yn y ffordd rydym yn symud pobl a nwyddau o gwmpas a chanfod ffyrdd newydd o ariannu isadeiledd ynghyd, mewn un lle.

Mae'n mynd i'r afael â materion allweddol mynediad i gyflogaeth, addysg, gofal iechyd, siopa a hamdden. Mae'n cydnabod gwerth strategol a rôl Wrecsam fel canolfan a'r berthynas hollbwysig sydd gennym, nid yn unig ar draws Gogledd Cymru a gweddill Cymru ond hefyd gydag Iwerddon, Glannau Merswy, Canolbarth Lloegr a phwerdy ehangach y gogledd.

Mae Wrecsam yn tyfu. Gallai 11,000 o gartrefi newydd a 7,500 o swyddi dros y 10 mlynedd nesaf ddod â thros 18,000 o bobl i'n hardal. Rhaid i'n hatebion trafnidiaeth fod yn gynaliadwy, rhaid iddynt fod yn gytbwys ac yn ymarferol yn y tymor hir. Dyna pam y dechreusom ni ar y daith o greu Cynllun Symudedd Trefol Cynaliadwy (SUMP) cyntaf Cymru nôl yn 2014.

Mae'r SUMP yn gosod y 'darlun mawr' ac yn ei egluro ein bod ni'n sôn am atebion trafnidiaeth sy'n cynnwys mesurau segol, technolegol, gweithredol ac ymddygiadol. Bydd angen i'n prosiectau a'n mentrau gyfuno er mwyn darparu twf economaidd cynaliadwy tymor hir a pharhau i roi dewisiadau i bobl a busnesau ynghylch sut maen nhw'n symud o gwmpas.