Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Asiantau Cymunedol

Mae Asiantau Cymunedol yn ymateb arloesol i angen cydnabyddedig nad yw llawer o bobl sy'n byw yn ein cymunedau yn gallu cysylltu â gwasanaethau allweddol sy'n helpu a chynnal lles a chefnogi eu hansawdd bywyd..

Mae Asiantau Cymunedol yn gweithio gyda phobl dros 50 oed yn Wrecsam, gan ddarparu mynediad hawdd i ystod eang o wybodaeth a fydd yn eu galluogi i wneud dewisiadau gwybodus am eu hanghenion presennol ac yn y dyfodol. Y nod yw helpu pobl hŷn i deimlo'n fwy annibynnol, diogel, a gofalu amdanynt, a chael ansawdd bywyd gwell.

Bydd Asiantau Cymunedol yn cefnogi pobl sy'n byw mewn ardaloedd o Wrecsam, gan bontio'r bwlch rhwng y gymuned leol a'r sefydliadau statudol neu wirfoddol a gallant gynnig cymorth neu gymorth. Mae'r cynllun yn gweithio oherwydd bod Asiantiaid yn byw yn agos at / yn y cymunedau y maent yn gweithio ynddynt. O ganlyniad, maent yn adnabod y pentrefi a'u pobl yn dda.

Mae asiantiaid yn rhoi trosolwg o'r gwasanaethau sydd ar gael yn y sir ac yn cynnig help i'w defnyddio..

I ddarganfod a oes Asiant Cymunedol yn eich ardal chi, ewch i: