Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Gofal Cymdeithasol i Oedolion Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam – Blaenoriaethau ac Amcanion Adrannol

Ein Cenhadaeth

Ceisiwn sicrhau ein bod yn trin pawb yn onest a theg gyda pharch er mwyn “darparu’r gofal cymdeithasol gorau bosib i bobl Bwrdeistref Sirol Wrecsam”.

Ein gweledigaeth

Rydym yn ymdrechu i fod yn adran ymatebol a chadarnhaol sy’n darparu gwasanaethau o safon lle ceir gogwydd gofalwr / defnyddiwr cadarn o fewn ffocws lleol a chymunedol. Ceisiwn ddarparu gwasanaeth integredig iawn yn seiliedig ar ethos parch ac arferion gwrth-wahaniaethu.

Yr hyn a wnawn

Darparwn neu trefnwn wasanaethau i bobl hŷn ac i bobl sydd ag anableddau dysgu, problemau synhwyrol neu niwrolegol neu iechyd meddwl. Rydym hefyd yn darparu gwasanaethau i bobl sydd â phroblemau ag alcohol neu gyffuriau, neu bobl a effeithir gan HIV. Rydym hefyd yn canolbwyntio ar gynorthwyo gofalwyr ac yn darparu gwasanaethau eraill i bobl yn y cymunedau lleol.

Yn ein gwaith byddwn yn

Cynorthwyo pobl hŷn a phobl ag anableddau i fyw bywydau mor llawn â phosibl. Ceisiwn hefyd i gynorthwyo pobl gyda gofal a chefnogaeth yn eu cartrefi eu hunain, neu â gwasanaethau dydd; neu mewn cartrefi preswyl / nyrsio lle gallant dderbyn cefnogaeth ychwanegol a chefnogi gofalwyr gydag amrywiaeth o wasanaethau, gan gynnwys eu cynorthwyo i gael seibiant o ofalu.

Ein Cyfrifoldebau i Chi

Gwybodaeth Bydd Angen i Ni ei Wybod Efallai