Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Mudiadau Gwirfoddol a Chymunedol

Mae’r Sector Gwirfoddol a Chymunedol (adnabyddir hefyd fel y Trydydd Sector) yn rhan bwysig iawn i’r cymunedau y byddant yn eu cynorthwyo yn Wrecsam ar unrhyw adeg mewn bywyd.  Mae cymdeithasau cymunedol a gwirfoddol yn gyfrifol am feithrinfeydd, grwpiau mamau a phlant bach a chynlluniau chwarae i’n plant, grwpiau ieuenctid ar gyfer bobl ifanc a grwpiau chwaraeon i bob oed.

Yn ogystal â grwpiau gweithgareddau hamdden, ceir cymdeithasau sy’n ein helpu pan fyddwn angen cyngor neu gymorth.  Amrywia’r rhain o gymdeithasau cenedlaethol i gymdeithasau lleol.   Mae’r Groes Goch yn helpu pobl sy’n gadael yr ysbyty;  Cyngor ar Bopeth yn rhoi cyngor a bydd grwpiau cymunedol lleol bach yn coginio pryd bwyd i bobl hŷn yn ein cymunedau.  

Mae dros 300 elusen gofrestredig o fewn ardal Wrecsam a cheir llawer o grwpiau cymunedol a gwirfoddol llai nad ydynt wedi eu cofrestru fel elusen.  Mae gan Wrecsam diwylliant gwirfoddoli bywiog, gan helpu yn yr ysbyty, darparu cludiant, cefnogi prosiectau amgylcheddol i enwi ond ychydig mewn rhai meysydd.

Mae Cyngor Wrecsam yn rhoi grantiau i nifer o gymdeithasau’r Trydydd Sector er mwyn cynorthwyo i ddarparu amcanion Cyngor Wrecsam.  Mae gan Cyngor Wrecsam hefyd gytundebau gyda dros 92 o gymdeithasau’r Trydydd Sector i ddarparu gwasanaethu ar ran pobl Wrecsam.

Er mwyn cefnogi’r Trydydd Sector, mae Cyngor Wrecsam a Chymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Wrecsam (AVOW) wedi ffurfio Grŵp Cyswllt Trydydd Sector (TSLG) sydd yn weithgor swyddogion gyda chynrychiolaeth o aelodau’r cyngor. Mae’r grŵp yn cyfarfod yn rheolaidd ac yn nodi ffyrdd o gefnogi’r Trydydd Sector yn lleol drwy:

Mae’r TSLG yn goruchwylio gweithredu dwy ddogfen bolisi “Cod Ymarfer Ariannu a Monitro” a “Canllawiau Comisiynu’r “Trydydd Sector.”

Mae’r ddwy ddogfen yn cael eu harchwilio a’u hadolygu’n rheolaidd er mwyn sicrhau y cydymffurfir â nhw.

Os hoffech unrhyw wybodaeth bellach am y Sector Gwirfoddol a Chymunedol cysylltwch â Chymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Wrecsam. 

Ariannu a Chod Monitro

Bydd y TSLG yn goruchwylio'r "Cod ymarfer Ariannu a Monitro" sy'n gosod rheoliadau ariannol ar gyfer mudiadau'r Trydydd Sector sy'n derbyn cyllid neu sydd am geisio cael cyllid gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam.