Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Gwybodaeth Bwysig am Gyllid Ysgolion

Mae ysgol eich plentyn yn dibynnu ar gyllid gan yr Awdurdod Lleol, y rhanbarth a Llywodraeth Cymru.

Un ffordd y gallech helpu ysgol eich plentyn yw drwy eu galluogi nhw i gael arian Grant Amddifadedd Disgyblion (GAD), sef grant sydd ar gael i ysgolion ar gyfer plant sy’n gymwys i gael prydau ysgol am ddim.

Os ydych yn gymwys i dderbyn prydau ysgol am ddim ond heb wneud cais, mae’n bwysig dros ben eich bod yn gwneud hynny gan y byddai hyn yn cofrestru’r ysgol ar gyfer arian grant ychwanegol gan Lywodraeth Cymru.

Os nad ydych yn gwneud cais, bydd ysgol eich plentyn yn colli allan ar arian a allai fynd tuag at offer, adnoddau, rhaglenni cefnogaeth targedig neu welliannau TGCh.

Os yw’n well gan eich plentyn chi fynd â brechdanau i’r ysgol neu wneud trefniadau eraill, mae’n bwysig o hyd eich bod yn cofrestru ar gyfer prydau ysgol am ddim er mwyn i’ch ysgol dderbyn yr arian ychwanegol.

Eleni mae’r arian ychwanegol werth £1150 ar gyfer bob plentyn sy’n gymwys.

Fe allai eich plentyn fod yn gymwys ar gyfer prydau ysgol am ddim os ydych yn derbyn y budd-daliadau/ taliadau cymorth canlynol:

Mae’r ffurflen gais a rhagor o wybodaeth ar gael ar ein gwefan www.wrecsam.gov.uk

Mae’r ffurflenni hefyd ar gael o’n Canolfan Gyswllt yn Stryt yr Arglwydd. Os ydych yn derbyn Budd-dal Tai neu Fudd-dal Treth Cyngor gan CBSW yn barod, ffoniwch yr adran Gwasanaethau Cymorth ar 01978 297413 i weld os ydych yn gymwys i dderbyn prydau ysgol am ddim.