Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Ffurflen Cofrestru Tyrau Oeri a Chyddwyswyr Anweddol Ar Lein

Rhaid i bob eiddo sydd â thyrau oeri a chyddwyswyr anweddol gofrestru gyda'r awdurdod lleol dan Reolau Hysbysu am Dyrau Oeri a Chyddwyswyr Anweddol 1992.

Prif ddiben hyn yw adnabod mannau a allai achosi lledaeniad afiechydon heintus e.e. legionella a sicrhau bod mesurau yn cael eu cymryd i rwystro afiechyd o'r fath rhag effeithio gweithwyr a'r cyhoedd.

Os gwelwch yn dda, cwblhewch adrannau 1, 2 a 3 trwy nodi gwybodaeth yn y blychau priodol, a chlicio ar y botwm CYFLWYNO i anfon eich gwybodaeth.

Mae'r blychau lle mae * yn orfodol, a rhaid eu cwblhau.

Mae'r ffurflen hon ar gyfer cofrestru Tyrau Oeri a Chyddwyswyr Anweddol yn unig. Pe byddai'n well gennych wneud ymholiad neu awgrym, yna defnyddiwch y ffurflen adborth gwefan.

Bydd y wybodaeth a gyflwynir gennych yn cael ei derbyn a'i phrosesu gan Wasanaethau Amgylcheddol Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam. Caiff y wybodaeth ei thrin yn gyfrinachol.

Diogelu Data | Datganiad Preifatrwydd

1. Cyfeiriad lle mae'r twr oeri / cyddwysydd anweddol i'w leoli
2. Person(au) cyswllt sy'n rheoli'r eiddo
Enw'r person

D.S. Mae angen y wybodaeth hon er mwyn medru cael mynediad bob amser i'r ddyfais hysbysadwy.

3. Faint o dyrau oeri/gyddwyswyr

Faint o dyrau oeri/gyddwyswyr anweddol sydd yna yn y cyfeiriad a nodir yn rhan 1?

4. Nodwch yn fyr leoliad pob darn o offer sy'n cael ei gofrestru
Hidlwr Sbam


Cliciwch y botwm CYFLWYNO isod i anfon eich manylion.

Mae'r ffurflen hon ar gyfer cofrestru tyrau oeri a chyddwyswyr anweddol yn unig. Pe byddai'n well gennych wneud ymholiad neu awgrym, yna defnyddiwch y ffurflen adborth briodol.