Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Parc Gwledig Dyffryn Moss

Mae’n holl feysydd parcio yn y parciau gwledig bellach ar agor. Mae ein holl barciau gwledig a meysydd chwarae ar agor ar hyn o bryd. Mae toiledau a chanolfannau ymwelwyr yn parhau ar gau, ac eithrio’r toiledau ym Mharc Gwledig Tŷ Mawr sydd bellach ar agor.

Mae Dyffryn Moss yn barcdir hyfryd a leolir rhwng Gwersyllt a Brynteg, tair milltir ir gogledd o Wrecsam. Mae gan y dyffryn sip V goetiroedd bob ochr iddo, dau lyn bychan a glaswelltir agored.

Mae’r dyffryn yn gynefin cyfoethog i fywyd gwyllt, ac mae’n nodedig yn arbennig am ei adar. Mae gan ddyffryn Moss orffennol diwydiannol, ac ar un adeg, roedd yn ardal cloddio glo bwysig. Adenillwyd y tomenni pridd gwastraff ym 1973, ond ymysg y coetiroedd a’r dolydd tawel, gwelir tystiolaeth o’r hen reilffyrdd o hyd.

Mae gan y parc nifer o lwybrau sy’n mynd ar hyd y llynnoedd a thrwy goetiroedd derw a ffawydd. Mae’r llwybrau’n aml yn dilyn yr hen dramffyrdd a’r rheilffyrdd a ddefnyddiwyd ar un adeg i gludo’r glo a’r tywodfaen o’r dyffryn. Er bod y pyllau glo wedi hen fynd, mae’r chwareli tywodfaen bychain yno o hyd, ac maent yn cynnig cynefinoedd gwych i fywyd gwyllt gan eu bod wedi’u cuddio ymysg y coed.

Mae Clwb Pysgota Dyffryn Moss yn defnyddio’r llyn ger y prif faes parcio. Cysylltwch â Deggy’s Fishing Tackle, 2 Ffordd Rhiwabon, Wrecsam i gael manylion am aelodaeth ac i brynu tocynnau diwrnod.

Gall marchogwyr / beicwyr ddefnyddio'r llwybr ar hyd yr hen reilffordd. Mae dau faes parcio ger y llynnoedd, ond dim cyfleusterau toiledau.

D.S. ni chaniateir hedfan dronau ym Mharciau Wrecsam

Sut i gyrraedd y parc

Gadewch yr A483 ar gyffordd Yr Wyddgrug. Ar y gylchfan, trowch i Ffordd Brynhyfryd a dilynwch yr arwyddion melyn i gwrs golff Dyffryn Moss. Yna cymerwch y trydydd troad ar y chwith i Ffordd yr Aber. Parciwch rhwng y llynnoedd.

Oriau agor

Mae’r parc ar agor drwy’r flwyddyn.

Cyfleusterau

Cyfeiriad y lleoliad

Parc Gwledig Dyffryn Moss
Ffordd yr Aber
Ger Ffordd Brynhyfryd a Ffordd Gatewen
Moss
Wrecsam