Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Hyfforddiant Gwaith Chwarae

Mae gwaith chwarae yn broffesiwn ac mae gweithwyr chwarae wedi’u hyfforddi i wneud eu swyddi. Mae fframwaith o wyth datganiad egwyddor, a elwir yn Egwyddorion Gwaith Chwarae, yn arwain arferion gwaith chwarae ac mae’r rhain yn sefydlu’r ymagwedd y dylai’r holl weithwyr chwarae ei defnyddio i gefnogi chwarae plant.

Mae gweithwyr chwarae yn gweithio i gefnogi elfen chwareus naturiol plant, gan gynorthwyo i sefydlu a chynnal y mathau o amgylcheddau a chyflyrau  cymdeithasol lle y gall plant ymgysylltu â chwarae dewis rhydd ac wedi’u cyfarwyddo’n bersonol. Trwy wneud hyn mae gweithwyr chwarae yn rhagweithiol i ganfod a mynd i’r afael â’r rhwystrau all atal plant rhag gallu chwarae. Mae gweithwyr chwarae yn ceisio gwella profiadau chwarae plant ac maent wedi’u hyfforddi i fod yn realistig ynglŷn ag ymddygiad chwareus plant; ac o ganlyniad maent yn dewis arddull o weithio sy’n cydbwyso’r angen i ddiogelu plant rhag niwed difrifol ond yn parhau i ganiatáu iddynt brofi ansicrwydd a her eu hunain.

Yn Wrecsam mae amrywiaeth o gymwysterau gwaith chwarae a chyfleoedd hyfforddi ar gael o gyrsiau cyflwyno i gyrsiau gradd, yn cynnwys testunau megis: Theori chwarae, arferion gwaith chwarae, rheoli risg ac ailffurfio ymddygiad. Mae’r cyrsiau hyn yn debygol o fod o ddiddordeb i unrhyw un sy’n gweithio gyda phlant sy’n chwarae neu ar ran y plant, nid gweithwyr chwarae yn unig.  

I ganfod mwy am waith chwarae a’r cyfleoedd hyfforddiant sydd ar gael cysylltwch â Thîm Datblygu Chwarae CBSW.