Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rheoli Risg

Mae CBSW yn sylweddoli bod plentyndod yn llawn o brofiadau newydd, a’r rhain o reidrwydd yn cynnwys rhywfaint o fentro neu gymryd risg, boed hynny’n gorfforol neu’n emosiynol, am eu bod yn golygu bod yr unigolyn yn ymwneud â’r hyn sy’n ansicr.

Ein nod yw creu lleoedd sy’n cyffroi, yn ysgogi ac yn ennyn diddordeb plant, lle gallant grwydro ac addasu a chael ysbrydoliaeth i chwarae mewn llawer o ffyrdd gwahanol. Wrth wneud hyn, byddwn yn darparu amgylcheddau sydd yn “ddigon  diogel” lle gall plant deimlo’n hyderus i chwarae, a lle maent yn annhebygol o gael niwed corfforol neu emosiynol difrifol, ond lle gallant brofi risg (ac felly, her) ohonynt eu hunain, lle bynnag y bo modd, heb i oedolion weithredu mewn modd a allai gyfyngu arnynt.

Trwy wneud hyn rydym yn deall bod: