Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Ddyletswydd Digonolrwydd Cyfleoedd Chwarae

Yn 2012 fe gyflwynodd y Llywodraeth ‘Ddyletswydd Digonolrwydd Cyfleoedd Chwarae’ gan wneud Cymru'r wlad gyntaf yn y byd i gael cyfraith gyda’r nod penodol o sicrhau bod plant yn cael digon o gyfleoedd chwarae. Gwnaethant hyn oherwydd eu bod yn deall bod chwarae yn ganolog i fwynhad plant o fywyd ac yn hanfodol i’w lles corfforol ac emosiynol a’u datblygiad iach. Fodd bynnag, maent hefyd yn cydnabod y gall rhai agweddau ar ein cymdeithas fodern gyfyngu ar amseroedd a lleoedd chwarae plant ac felly maent am weld mwy yn cael ei wneud i helpu i greu amgylcheddau lle gall plant chwarae’n rhydd ac annog cymunedau i fod yn fannau sy’n croesawu chwarae.

Mae’r gyfraith newydd hon mewn dwy ran. Roedd y rhan gyntaf yn gofyn i ni gynnal ymchwiliad i ddarganfod mwy am y cyfleoedd chwarae sydd ar gael i blant yn Wrecsam ar hyn o bryd. Golyga ail ran y gyfraith felly fod yn rhaid i ni gymryd camau i sicrhau digon o gyfleoedd chwarae i bob plentyn, ar sail yr hyn a wyddom am chwarae yn Wrecsam. Yn yr achosion hynny pan fo’r cyfleoedd eisoes yn ddigon da, golyga hyn fod angen i ni sicrhau eu bod yn aros felly, ac yn yr achosion hynny pan nad ydynt yn ddigon da mae angen i ni geisio gwella’r sefyllfa.

Yn y rhan hon o’r wefan gallwch ddysgu mwy am yr hyn y mae’r awdurdod lleol yn ei wneud i sicrhau bod holl blant Wrecsam yn cael mynediad at ddigon o amser, gofod a chaniatâd i chwarae fel rhan o’u bywydau dyddiol.