Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Chwarae Hyfforddiant Seiliedig

Mae gwaith chwarae, blynyddoedd cynnar, gofal plant a gwaith ieuenctid a staff ysgol, oll yn bartneriaid allweddol yn y ‘gweithlu chwarae’. Fodd bynnag, mae proffesiynau eraill hefyd (er enghraifft) gwaith cymdeithasol, ymwelwyr iechyd a’r heddlu sy’n darparu cymorth i deuluoedd a chymunedau ac sy’n gallu cael effaith sylweddol ar ganfyddiadau oedolion o ymddygiad plant wrth chwarae a chanfyddiadau plant o’r ffordd y maent yn cael eu trin gan oedolion. Felly mae’r ‘gweithlu chwarae’ yn Wrecsam yn cynnwys amrywiaeth eang o weithwyr proffesiynol y mae angen mynediad at hyfforddiant arnynt yn seiliedig ar ddamcaniaeth ac ymarfer cyfoes i’w helpu i ddatblygu eu dealltwriaeth o chwarae plant a ffyrdd i weithio gydag ef.

“Mae byd plant yn fyd chwareus, felly mae angen i unrhyw un sy’n gweithio gyda phlant neu ar ran plant ddeall eu natur fyrlymus heintus.  Mi fyddai hynny’n arwain at ddylunio a chreu cymunedau, gwasanaethau a chyfleusterau sy’n fwy cydnaws â’u cymeriadau chwareus”

Asesiad Digonolrwydd Cyfleoedd Chwarae yn Wrecsam 2013

Mae Tîm Datblygu Chwarae CBSW  yn cyfrannu at y broses hon drwy ddarparu a helpu i gyflwyno cymwysterau gwaith chwarae a chyrsiau gwaith chwarae achrededig eraill. Rydym hefyd wedi datblygu set o gyfleoedd datblygiad proffesiynol yn seiliedig ar chwarae gyda’r nod o alluogi i ystod ehangach o ymarferwyr ddatblygu eu dealltwriaeth sylfaenol o arferion sy’n canolbwyntio ar chwarae. Mae hyn yn cynnwys rhaglen datblygu polisi er mwyn helpu sefydliadau sy’n cael eu rhedeg gan oedolion, fel ysgolion a lleoliadau gofal plant, i ddatblygu fframweithiau sefydliadol sy’n rhoi gwell cefnogaeth i ymarferwyr wrth weithio i helpu plant i chwarae.

Mae Tîm Datblygu Chwarae CBSW yn weithwyr chwarae profiadol sy’n deall y pleser a’r trafferthion wrth weithio gyda phlant a theuluoedd.  Mae’r tîm hefyd yn cynnwys hyfforddwyr ac aseswyr cymwysedig ac mae wedi ymrwymo i ddarparu cyrsiau o safon sy’n seiliedig ar bersbectif hawliau plant ac wedi eu dylanwadu gan ddamcaniaethau datblygiad plant a chwarae cyfoes.