Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhaglen o Waith Priffyrdd (Ac eithrio gwaith cynnal a chadw strwythurau pontydd)

Mae'r ddogfen ganlynol yn manylu ar raglen arfaethedig o waith gwella priffyrdd a wneir gan Is-adran Treflun a Phriffyrdd Adran yr Amgylchedd Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn ystod blwyddyn ariannol 2009/2010.

Mae'r rhaglenni wedi'u llunio i gefnogi nodau strategol y Cyngor Bwrdeistref Sirol i wella ffyrdd a chludiant.

Caiff y rhaglenni gwella a ariennir gan refeniw a chyfalaf ac sy'n ymwneud â thriniaethau strwythurol ac arwynebol ffyrdd a llwybrau cerdded eu blaenoriaethu o ddata arolwg cyflwr blynyddol i wella rhwydwaith mewnol priffyrdd yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam.

Cynllunio Rheoli Asedau Priffyrdd

O sylweddoli na ellir lleihau'r ôl-groniad presennol o waith cynnal a chadw strwythurol ar ffyrdd a llwybrau cerdded heb fabwysiadu ymagwedd strategol hirdymor tuag at wella'r rhwydwaith mewnol priffyrdd, mewn cydweithrediad â Llywodraeth Cynulliad Cymru, mae Bwrdeistref Sirol Wrecsam wedi mabwysiadu ymagwedd Cymru gyfan tuag at Gynllunio Rheoli Asedau Priffyrdd. Mae'r fethodoleg ganlynol yn esbonio'r egwyddorion sy'n deillio o flaenoriaethu rhaglenni gwaith cynnal a chadw arfaethedig:-

Defnyddir ymagwedd cost bywyd cyfan wrth benderfynu ar raglenni ar gyfer gwahanol fathau o brosesau gwella h.y.

Mae'r categorïau canlynol wedi'u cynnwys yn y rhestr o gynlluniau sydd wedi'u trefnu i nodi'r ffactorau sy'n cefnogi eu cynhwysiad yn y rhaglen:-

A. Wedi'i nodi trwy broses arolygu cyflwr

B. Wedi'i nodi trwy ymchwiliadau damweiniau fel safle clwstwr damweiniau neu sy'n destun SCRIM isel.

C. Yn destun gwaith adfer cynnal a chadw uchel

CH. Llwybr wedi'i nodi mewn arolygon cyflwr ac yn ffurfio rhan o gynllun datblygu strategol

Nodyn

Er bod pob ymdrech wedi'i wneud i greu rhaglen derfynol a fydd yn darparu rheolaeth effeithiol o'r asedau priffyrdd, mae'n bosibl y bydd yn destun newid cynnwys a manylion trwy gydol y flwyddyn. Gall newidiadau fel hyn godi o'r angen i fynd i'r afael â gofynion cynnal a chadw anrhagweladwy sy'n codi yn ystod y flwyddyn h.y. gwaith gwasanaethau cyhoeddus brys ac addasu'r gyllideb.