Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Dyfodol Rheilffyrdd Yn Wrecsam: Dyheadau Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Mae’r ddogfen hon yn nodi dyheadau Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam (CBSW) o ran gwasanaethau a rhwydweithiau mewnol y rheilffyrdd yn ardal y Fwrdeistref Sirol.

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn un o 22 awdurdod lleol unedol yng Nghymru. Bwriad y ddogfen hon yw bwydo’r ddogfen gweithredu lleol a Chynllun Cludiant Rhanbarthol (CCRh) TAITH*. Bydd Consortiwm Cludiant Rhanbarthol TAITH yn cynhyrchu’r CCRh ar ôl i Lywodraeth Cynulliad Cymru (LlCC) ryddhau Strategaeth Cludiant Cymru. Bydd awdurdodau cyfansoddol eraill yn TAITH yn rhannu nifer o’r un dymuniadau datblygiadol o ran rheilffyrdd yn eu hardaloedd eu hunain. Mae’r ddogfen hon yn adlewyrchu blaenoriaethau yng Nghynllun Gofodol Cymru ac mae’n cyfrannu at amcanion corfforaethol Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, yn arbennig “Gwella Ffyrdd a Chludiant” a “Gwella Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles (gan gynnwys cynaladwyedd)”. Caiff y ddogfen hon ei diwygio’n achlysurol fel sy’n briodol..

Nod y Cynllun Cludiant Rhanbarthol, sy'n debyg iawn i’r Cynllun Cludiant Lleol ac a fydd yn cymryd ei lle ymhen amser, yw nodi gwelliannau i wahanol fathau o gludiant cynaliadwy gan leihau dibyniaeth ar gludiant preifat a chludiant ffyrdd. Bydd y ddogfen hon yn sail i'r strategaeth weithredu leol ar gyfer cludiant cynaliadwy (yn arbennig mewn perthynas â rheilffyrdd) ac ategir ati gan strategaethau tebyg ar gyfer cerdded, beicio, bysiau a thacsis, cludiant cymunedol a chludo nwyddau ar ffyrdd.

Bwriad y strategaeth hon yw ategu at ddogfennau strategol cymeradwy eraill a gyhoeddwyd ac a gynhelir gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, gan gynnwys:

yn ogystal â strategaethau rhanbarthol y mae gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam ddiddordeb ynddynt megis 'Strategaeth Economaidd Ranbarthol y Gogledd-orllewin 2006' a 'Strategy to Reality' : Cyngor Teithwyr Rheilffyrdd Chwefror 2005.

Y rheilffyrdd sy’n rhedeg trwy ardal CBSW yw llinell Caer - Wrecsam - Yr Amwythig (gan gynnwys Gorsaf Gyffredinol Wrecsam, Gorsafoedd Rhiwabon a’r Waun) a llinell y gororau Wrecsam - Bidston (gan gynnwys Gorsaf Ganolog Wrecsam, Gorsaf Gyffredinol Wrecsam a gorsaf Gwersyllt). Nid yw Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn berchen ar reilffyrdd na gwasanaethau rheilffordd nac yn eu gweithredu ond mae’n gweithio i ddarparu buddion cynaliadwy i’r sector rheilffyrdd.

* TAITH yw'r consortiwm cludiant rhanbarthol ar gyfer gogledd Cymru, gan gynnwys CBS Wrecsam, CS Y Fflint, CS Ddinbych, CBS Conwy, CS Gwynedd a CS Ynys Môn.