Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Llifogydd

Ar gyfer sefyllfaoedd o argyfwng a llifogydd ar ddod, ffoniwch y Gwasanaethau Brys 999.

Os ydych chi’n poeni am lifogydd o brif afonydd yn eich ardal, ffoniwch Rybuddion Llifogydd ar 0345 988 1188.

Llifogydd o afonydd nad ydynt yn brif rai, nentydd a ffosydd, ffoniwch CBS Wrecsam ar 01978 298989

Adroddiad llifogydd

Llifogydd ar y briffordd a llifogydd ar eich eiddo

I adrodd yn ôl ar lifogydd ar ffyrdd cyhoeddus, ac os ydi cwteri, rhwyllau, draenau priffyrdd neu ffosydd ar ochr y ffordd wedi blocio, ffoniwch y llinell gymorth 'Strydoedd o Fri' ar 01978 298989.

Ar gyfer unrhyw lifogydd arall, pennwch darddiad y dŵr yn gyntaf.

A oes carthion yn y dŵr? Os oes

Ffoniwch Dŵr Cymru – y Gwasanaeth Carthion ac Argyfyngau ar 0800 085 3968

A yw’r dŵr yn gollwng o’r prif gyflenwad? Os ydyw

 • Ffoniwch Dŵr Cymru – Gwasanaethau Dŵr ac Argyfyngau ar 0800 052 0130; neu
 • Dŵr Dyffryn Dyfrdwy (Llinell Ollyngiadau) ar 0800 298 7112; neu
 • Argyfyngau Severn Trent Water ar 08457 500 500

(yn dibynnu ar eich cyflenwr dŵr)

Os ydych chi’n poeni am lifogydd o brif afonydd yn eich ardal? Os oes

Ffoniwch Rybuddion Llifogydd ar 0345 988 1188.

Yn ystod llifogydd, mae llinell 24 awr y Cyngor ar gael i gymryd galwadau gan drigolion pryderus. Gallwn ddarparu cyngor a dosbarthu bagiau tywod i geisio’ch helpu i leihau'r perygl o lifogydd yn eich cartref.

Fodd bynnag, yn ystod llifogydd difrifol, fel y gallwch ddisgwyl, mae adnoddau yn gallu bod yn brin ac efallai na fydd yn bosibl i ni ymateb i bob cais ym mhob ardal. Byddwn bob amser yn gwneud ein gorau, ond byddwn yn rhoi blaenoriaeth ar sail angen - er enghraifft, pobl ddiamddiffyn neu gymunedau mawr sydd mewn perygl difrifol.

Paratoi eich hun ar gyfer llifogydd yw'r ffordd orau o ddiogelu eich hun rhag anaf a'ch eiddo rhag difrod difrifol. Lawrlwythwch ein llyfryn Cyngor a Chyfarwyddyd Llifogydd i wybod sut y dylech chi baratoi ar gyfer llifogydd. 

Amddiffyn eich cartref

Paratoi am lifogydd

Yn ystod llifogydd, mae'n bosib na fydd gennych drydan, golau, gwres na llinell ffôn.  Mi fydd dilyn y camau hyn yn eich helpu i baratoi. Nawr yw’r amser i feddwl – peidiwch ag aros nes daw llifogydd.

 • Gwiriwch a ydych chi mewn ardal sydd mewn perygl o lifogydd trwy gael golwg ar wefan Cyfoeth Naturiol Cymru.
 • Os yw eich cartref mewn ardal sydd mewn perygl o lifogydd, mae modd i chi gofrestru i dderbyn rhybuddion llifogydd awtomatig.
 • Sicrhewch fod gennych yswiriant digonol.  Mae difrod llifogydd wedi’i gynnwys yn y rhan fwyaf o bolisïau yswiriant adeiladau, ond gwiriwch eich yswiriant cartref a chynnwys.
 • Os ydych chi’n byw mewn ardal lle ceir perygl llifogydd, ystyriwch brynu bagiau tywod neu estyll i rwystro dŵr rhag llifo trwy ddrysau a briciau awyru. Fel cyngor, dim ond i gartrefi unigol mewn achosion o argyfwng rydym ni'n darparu bagiau tywod.
 • Paratowch gynllun llifogydd personol sy’n cynnwys gwybodaeth bwysig y byddai ei hangen arnoch pe bai llifogydd yn eich cartref, fel rhifau polisi yswiriant a manylion cyswllt pobl y gallech fod angen cysylltu â nhw mewn argyfwng.  Cadwch eich cynllun llifogydd mewn ffolder syn dal dŵr a’i roi mewn man diogel sy’n hawdd ei gyrraedd.
 • Paratowch becyn llifogydd o bethau hanfodol y byddai eu hangen arnoch yn ystod llifogydd, neu rhag ofn bod rhaid gadael eich cartref, sy’n cynnwys dillad cynnes sy’n dal dŵr ac unrhyw feddyginiaeth y byddech ei hangen.

Yn ystod llifogydd

Peidiwch â cheisio gyrru na cherdded trwy lifogydd.  Gall chwe modfedd o ddŵr sy’n llifo’n gyflym eich taro oddi ar eich traed, a bydd dwy droedfedd o ddŵr yn codi eich car oddi ar y llawr.  Mae nifer o bethau ymarferol y gallwch eu gwneud i helpu i rwystro difrod i'ch cartref, gan gynnwys:

 • Diffodd eich cyflenwadau nwy, trydan a dŵr.
 • Plygio sinciau a rhoi pethau trwm arnynt i’w cadw i fewn; plygio pibellau cyflenwi dŵr â thyweli neu gadachau, a datgysylltu unrhyw gyfarpar sy’n defnyddio dŵr, fel eich peiriant golchi. Mi fydd y camau hyn yn helpu i rwystro dŵr rhag dod i fewn i’r eiddo.
 • Ceisiwch osgoi dod i gyswllt â’r llifogydd lle bo modd, gan ei bod yn bosib’ y bydd wedi'i halogi.
 • Peidiwch â gadael eich cartref na mynd i fewn i’r dŵr oni bai bod aelod o’r gwasanaethau brys yn dweud wrthych am wneud hynny.

Ar ôl llifogydd

Peidiwch â mynd yn ôl i’ch tŷ nes y bydd yr heddlu neu’r gwasanaethau brys yn dweud ei bod yn ddiogel i chi wneud hynny.

Cysylltwch â’ch cwmni yswiriant cyn gynted â phosib’ – mae gan nifer ohonynt linellau ffôn argyfwng 24 awr.  Gofynnwch pryd y bydden nhw’n dod i’ch gweld, a gwiriwch a oes ganddyn nhw gwmni a fydd yn glanhau eich tŷ, neu a fydd angen i chi wneud hynny eich hunan.

Awdurdod Rheoli Perygl Llifogydd Manylion Cyswllt
Yr Awdurdod Llifogydd Lleol Arweiniol (yn cynnwys yr Awdurdod Priffyrdd ar gyfer ffyrdd lleol) 01978 292000
Llinell gymorth Balchder yn Eich Strydoedd 01978 298989
Llinell gymorth Digwyddiadau Cyfoeth Naturiol Cymru (24 awr, am ddim) 03000 65 3000
Dŵr Cymru – y Gwasanaeth Carthion ac Argyfyngau 0800 085 3968
Dŵr Dyffryn Dyfrdwy (Llinell Ollyngiadau) 0800 298 7112
Argyfyngau Severn Trent Water 08457 500 500

Noder nad yw’r rhestr hon yn cynnwys popeth sydd ar gael ac nid yw’r awdurdod lleol yn gyfrifol am rifau cyswllt allanol.

Am fwy o gyngor ar achosion o Argyfwng, dilynwch y ddolen isod

Asiantaeth yr Amgylchedd

Cyngor ymarferol ynghylch beth i’w wneud er mwyn eich diogelu chi a’ch eiddo.

Gwybodaeth arall am Reoli Perygl Llifogydd

Polisïau Rheoli Perygl Llifogydd

Ceuffosydd

Sianel neu bibell wedi ei gorchuddio a ddefnyddir i alluogi cwrs dŵr neu lwybr draenio i barhau dan rwystr artiffisial yw ceuffos. Ar y cyfan mae CBSW yn erbyn sianelu cyrsiau dŵr oherwydd yr effeithiau niweidiol sy’n debyg o godi. Mae'r ddogfen ganlynol yn esbonio polisi CBS Wrecsam o ran ceuffosydd. Fe’i bwriedir at ddefnydd CBSW, tirfeddianwyr a datblygwyr.

Byw Wrth Ymyl Cwrs Dŵr

Os ydych chi’n berchen ar dir neu eiddo wrth ymyl afon, nant neu ffos rydych chi'n 'dirfeddiannwr glannau afon’ ac mae’r canllaw isod ar eich cyfer chi. Byw Wrth Ymyl Cwrs Dŵr

Newidiadau i ofynion draenio dŵr wyneb

Sylwch y bydd gofynion draenio cynaliadwy o fewn Deddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 yn dod i rym o fis Ionawr 2019.  Bydd unrhyw waith adeiladu sydd yn fwy nag un eiddo angen caniatâd gan Fwrdd Cymeradwyo Systemau Draenio Cynaliadwy, yn ogystal â Chymeradwyaeth Cynllunio. Bydd cymeradwyaeth y Bwrdd yn dibynnu ar fodloni gofynion Safonau Cenedlaethol Systemau Draenio Cynaliadwy.  Rydym yn nodi casgliadau ymchwil Llywodraeth Cymru wrth gyflwyno’r gofynion hyn bod disgwyl i ddraeniau sy’n cydymffurfio lleihau costau adeiladu o dros £9000 fesul eiddo ar gyfartaledd yn ogystal â darparu manteision ychwanegol.

Er mwyn cael cymeradwyaeth Bwrdd Cymeradwyo Systemau Draenio Dŵr ac elwa’n llawn o’r manteision, mae’n rhaid i gynigion fynd i’r afael â draenio ar gychwyn y datblygiad ac yn unol â disgyblaethau priodol eraill megis arbed dŵr, tirlunio a bioamrywiaeth.

Gwadiad: Nid yw Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol.