Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhwydweithio 360

Cyfarfodydd Rhwydweithio 360 – y wybodaeth ddiweddaraf am y Coronafeirws

Yn dilyn datganiad y Prif Weinidog ar 16 Mawrth 2020, yn cynghori cyhoedd y DU i osgoi cyswllt cymdeithasol diangen oherwydd y Coronafeirws, gyda diogelwch ac iechyd y mynychwr mewn golwg rydym wedi penderfynu gohirio holl gyfarfodydd Rhwydweithio 360 yn y dyfodol tan i Lywodraeth y DU roi gwybod ei bod yn ddiogel cynnal cyfarfodydd cymdeithasol a chyswllt cymdeithasol arferol. Gwyddwn fod hyn yn siom ac yn anghyfleus ac felly hoffwn ymddiheuro am hyn. Bydd aelodau blynyddol yn cael cyfnod o aelodaeth estynedig er mwyn digolledu am y nifer o gyfarfodydd sy’n cael eu canslo.

Byddwn yn rhoi manylion o ran pryd fydd ein cyfarfodydd yn ailddechrau i’n holl danysgrifwyr ar y rhestr bostio, felly mae croeso i chi danysgrifio er mwyn derbyn y wybodaeth ddiweddaraf, os nad ydych wedi gwneud hynny eisoes.

Fel entrepreneur mae rhwydweithio yn rhoi cyfle gwych i godi eich proffil busnes, ennill gwybodaeth ac adborth, ffurfio cysylltiadau newydd, datblygu perthnasoedd a chreu cyfleoedd, ac mae pob un ohonynt yn hanfodol er mwyn sicrhau datblygiad a llwyddiant eich busnes yn y dyfodol.

Mae grŵp "360 Networking" Llinell fusnes yn cynnig cyfle hamddenol, cyfeillgar a heb bwysau i:

Archebwch i ddod i’r Cyfarfod Nesaf

Fusnesau sy’n Dod i Gyfarfodydd Rhwydweithio 360

Mae'r cyfarfodydd Rhwydweithio 360 yn denu ystod eang ac amrywiol o fusnesau, yn amrywio o fusnesau heb sefydlu a busnesau newydd, i gwmnïau sefydledig a mwy o faint. I gael rhagor o wybodaeth am yr amrywiaeth o fusnesau sydd wedi dod i gyfarfodydd yn ddiweddar, gweler y ddolen ganlynol:

Pam Dod i Gyfarfod Rhwydweithio 360?

Pob blwyddyn mae’r Llinellfusnes yn derbyn miloedd o ymholiadau, gan fusnesau newydd a chwmnïau sefydledig, y gallwn godi eu hymwybyddiaeth yn uniongyrchol am y grŵp Rhwydweithio 360. Nid yn unig y bydd hyn yn arwain at ddenu mwy o fusnesau i gyfarfodydd, ond bydd hefyd yn sicrhau demograffeg wahanol ac ystod newydd o aelodau ar brawf a blynyddol. Felly bydd cyfarfodydd yn gyfle da i ffurfio cysylltiadau newydd, yn ogystal â datblygu perthynas waith gyda busnesau eraill sy'n dod i gyfarfodydd yn rheolaidd.

Trwy ddod i gyfarfod nid yn unig y byddwch yn cael y cyfle i hyrwyddo eich busnes i bobl sy’n bresennol yn y sesiwn rhwydweithio, ond byddwch hefyd yn ffurfio cysylltiadau â set o gysylltiadau pob busnes ac os ydych yn gallu gwneud argraff gall hyn arwain at atgyfeiriad.

Mae'n bwysig cofio hefyd nad yw rhwydweithio yn ymarferiad un ffordd yn unig, os gallai rhywun yn eich rhwydwaith ddefnyddio sgiliau ac ati, busnes y byddwch yn ei gyfarfod, peidiwch ag oedi cyn rhannu eu manylion. Bydd yn creu argraff gadarnhaol.

Fel gyda phob sesiwn rhwydweithio, efallai na fydd y canlyniadau’n cael eu gwireddu ar unwaith. Un o brif amcanion Rhwydweithio 360 yw darparu llwyfan amlwg er mwyn i chi allu codi ymwybyddiaeth o'ch busnes. Gall atgyfeiriadau ychwanegol ar ôl y digwyddiad, cynigion partneriaeth, cyfarfodydd dilynol neu hyd yn oed ymrwymiadau i brynu eich cynnyrch / gwasanaethau ddwyn ffrwyth dros gyfnod o amser.

Dod i Gyfarfod yn Rhad ac am Ddim

Busnesau Newydd

Rydym yn sylweddoli ei bod yn arbennig o allweddol i fusnesau newydd gwrdd ag amrywiaeth eang o fusnesau yn amrywio o ddylunwyr gwefannau a graffeg, i gyfrifwyr ac ati, wrth iddynt anelu i lansio a thyfu eu cyfran o'r farchnad. Gan nad yw llawer o fusnesau newydd yn sylweddoli gwerth llawn rhwydweithio a heb fod i unrhyw sesiynau rhwydweithio busnes ac yn aml nad oes ganddynt y cyllid cychwynnol i fuddsoddi mewn mynd i gyfarfodydd, darperir tocyn gwadd i’w ddefnyddio unwaith i fusnesau heb sefydlu / busnesau newydd, a fydd yn caniatáu iddynt godi ymwybyddiaeth am eu cynnyrch / gwasanaethau. Mae hyn hefyd yn rhoi'r cyfle i'n aelodau fod ymysg y busnesau cyntaf i; gyflwyno eu hunain, rhannu eu profiadau, darparu awgrymiadau a chynnig eu gwasanaethau i’r busnesau heb sefydlu / busnesau sydd newydd gofrestru. Bydd y cyfarfodydd felly'n un o’r cyfleoedd gorau yn lleol i feithrin cysylltiadau â busnesau newydd.

Fynychu Cyfarfod

Busnesau Presennol

Mae hefyd croeso i fusnesau mwy sefydledig nad ydynt eisoes wedi bod i gyfarfod 360 ddod i un cyfarfod fel gwestai yn rhad ac am ddim.

Fynychu Cyfarfod

Dyddiad, Amser a Lleoliad y Cyfarfodydd

Fel arfer, cynhelir cyfarfodydd ar yr ail ddydd Mawrth bob mis, o 5:00pm – 6:45pm o fewn Ystafell Atrium (3ydd Llawr) Tŵr Redwither (cyswllt allanol), Ystad Ddiwydiannol Wrecsam, Wrecsam, LL13 9XT. Mae parcio am ddim ar gael.

Dyddiadau Cyfarfodydd Rhwydweithio 360 yn 2020:

I dderbyn nodyn atgoffa misol am ddyddiad y cyfarfod Rhwydweithio 360 nesaf, mae croeso i chi ymuno â rhestr bostio’r Llinellfusnes

Rhaglen y Cyfarfod

Dewisiadau Aelodaeth

Ar ôl bod i gyfarfod fel gwestai, rydym yn cynnig y dewisiadau aelodaeth canlynol:

Aelodaeth Achlysurol

Mae aelodaeth achlysurol yn eich galluogi i fynd i gyfarfodydd pan fo hynny’n gyfleus am ffi o £4.17 + TAW (£ 5.00) fesul cyfarfod. Mae'r dewis hwn yn ddelfrydol i chi os nad ydych mewn sefyllfa i ymrwymo i fynychu cyfarfodydd yn rheolaidd. I fynd i gyfarfodydd gydag aelodaeth achlysurol, y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw defnyddio’n ffurflen archebu ar-lein i archebu lle i fynd i bob cyfarfod.

Byddai croeso i chi uwchraddio eich aelodaeth ar unrhyw adeg. Os byddwch yn dewis cofrestru fel aelod blynyddol o fewn wythnos i dalu i fynd i gyfarfod, byddwn yn tynnu £4.17 + TAW (£ 5.00) o’ch ffi aelodaeth flynyddol.

Ar ôl bod i gyfarfod, gallwch roi tocyn gwadd rhad ac am ddim i fusnesau rydych yn gweithio gyda nhw, yn eu cyfarfod neu'n eu hadnabod i ddod i gyfarfod Rhwydweithio 360. Ar gyfer pob busnes sy'n dod i gyfarfod gan ddefnyddio'r tocyn gwadd rydych wedi ei roi, byddwch yn cael £1 o ostyngiad ar ein ffi aelodaeth flynyddol. Sylwer; dim ond unwaith y gall pob busnes ddod i gyfarfod fel gwestai rhad ac am ddim

Aelodaeth Flynyddol

Pe bai gennych ddiddordeb mewn ymuno â 360 Networking fel aelod blynyddol am ffi o £40.00 + TAW (£48.00), mae croeso i chi lenwi ein ffurflen gais ar-lein. Yn ogystal â gallu mynychu cyfarfodydd pan fo’n gyfleus, bydd aelodau blynyddol hefyd yn derbyn y buddion canlynol: