Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Penderfyniadau Anodd 2016/17

Ymgynghoriad 'Penderfyniadau Anodd'

Ym mis Medi a mis Hydref 2015, gofynnodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam i’r cyhoedd yn Wrecsam i gymryd rhan yn yr ymgynghoriad 'Penderfyniadau Anodd', i lywio penderfyniadau roedd yn rhaid i ni eu gwneud er mwyn cwrdd â’r her ariannol yr ydym yn parhau i’w hwynebu.

Roedd yr ymgynghoriad yn cynnwys arolwg a digwyddiad ymgynghori a gwahoddwyd: cynghorwyr tref a chymuned, fforwm y tenantiaid, Fforwm Pobl Dros 50 Wrecsam, y grŵp Asesiad Effaith Cydraddoldeb (fforwm amrywiaeth), aelodau o banel dinasyddion Wrecsam, a chynrychiolwyr o Senedd yr Ifanc.  Roeddem hefyd yn ymgysylltu â phobl ifanc i ganfod eu barn, trwy weithdai gydag ysgolion a grwpiau ieuenctid.  Cymerodd dros 1,700 o bobl ran yn yr ymgynghoriad a hoffem ddiolch i'r holl bobl a'r grwpiau hynny a gymerodd ran.

Rhan bwysig iawn o unrhyw ymgynghoriad yw rhoi adborth i'r cyfranogwyr am yr hyn sydd wedi digwydd ers iddynt roi eu barn, a pha effaith gafodd eu barn.  Mae'r broses o adborth yn ymwneud â gallu dangos lle mae eich barn wedi cael effaith uniongyrchol ar gynnig, ac mae hefyd yn esbonio pryd mae yna adegau pan na allem wneud popeth a awgrymwyd gan y cyhoedd (ac esbonio pam).

Felly, rydym nawr yn cyflwyno'r adroddiad hwn 'Dywedoch Chi, Gwnaethom Ni’ i ddangos y penderfyniadau terfynol sy'n cael eu gwneud am bob un o'r cynigion a gyflwynwyd ar gyfer ymgynghoriad.