Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Ymgynghoriad ‘Beth sy'n bwysig i chi?’ (2015)

Ar 23 Ionawr 2015, dechreuodd yr ymgynghoriad 'Beth Sy’n Bwysig i Chi?'

Diben yr ymgynghoriad hwn oedd deall a yw'r gwasanaethau a gynigir gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn bodloni anghenion y cyhoedd, er mwyn cynorthwyo'r cyngor i benderfynu pa wasanaethau i’w hyrwyddo dros y flwyddyn i ddod.  Roedd yn gofyn i bobl pa mor bwysig oeddent yn meddwl oedd gwasanaethau amrywiol, a hefyd pa mor fodlon oeddent â'r ddarpariaeth gyfredol yn y maes gwasanaeth hwnnw.  Yn ogystal â'r arolwg, roedd yna hefyd ddigwyddiad ymgynghori a gynhaliwyd ag aelodau o'r cyhoedd a chynrychiolwyr a wahoddwyd o’r Cynghorau Tref a Chymuned.

Defnyddiwyd canlyniadau'r ymgynghoriad ar gyfer gweithdy Aelodau ar ddechrau Mawrth 2015, lle'r oedd aelodau yn ystyried targedau perfformiad ar gyfer gwahanol feysydd gwasanaeth yn y flwyddyn i ddod.  Mae Penaethiaid Adrannau hefyd wedi defnyddio'r canlyniadau i'w helpu i ystyried pa wasanaethau fydd angen mwy o ffocws arnynt yn y flwyddyn i ddod.

Daeth yr ymgynghoriad i ben ar 20 Chwefror 2015.