Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Ymgynghoriad ‘Beth sy'n bwysig i chi?’ (2016)

Ar 14 Ionawr 2016, dechreuodd yr ymgynghoriad 'Beth Sy’n Bwysig i Chi?'

Diben yr ymgynghoriad hwn oedd deall a yw'r gwasanaethau a gynigir gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn bodloni anghenion y cyhoedd, er mwyn cynorthwyo'r cyngor i benderfynu pa wasanaethau i’w hyrwyddo dros y flwyddyn i ddod.  Roedd yn gofyn i bobl pa mor bwysig oeddent yn meddwl oedd gwasanaethau amrywiol, a hefyd pa mor fodlon oeddent â'r ddarpariaeth gyfredol yn y maes gwasanaeth hwnnw.  Yn ogystal â'r arolwg, roedd yna hefyd ddigwyddiad ymgynghori a gynhaliwyd ag aelodau o'r cyhoedd a chynrychiolwyr a wahoddwyd o’r Cynghorau Tref a Chymuned.

Derbyniodd yr arolwg bron i 1000 o ymatebion.  Cyflwynodd bobl eu safbwyntiau ar gyfryngau cymdeithasol hefyd, ac mewn digwyddiad ymgynghori, a thrwy ymgynghoriadau penodol gyda phobl ifanc a phobl gyda nodweddion a ddiogelir.  Diolch am gymryd yr amser i gyflwyno eich safbwyntiau i ni, mae’r adroddiad 'Canfyddiadau Allweddol' isod yn amlinellu canlyniadau'r ymgynghoriad hwn. 

Defnyddiwyd canlyniadau'r ymgynghoriad ar gyfer gweithdy Aelodau ar Mawrth 2015, lle'r oedd aelodau yn ystyried targedau perfformiad ar gyfer gwahanol feysydd gwasanaeth yn y flwyddyn i ddod.  Mae Penaethiaid Adrannau hefyd wedi defnyddio'r canlyniadau i'w helpu i ystyried pa wasanaethau fydd angen mwy o ffocws arnynt yn y flwyddyn i ddod.

Daeth yr ymgynghoriad i ben ar 15 Chwefror 2016.