Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cynllunio ar gyfer lleoedd mewn ysgolion cynradd a safleoedd gofal plant

Mae dyletswydd ar yr Awdurdod Lleol i gynllunio digon o le hyblyg mewn addysg a gofal plant i deuluoedd Wrecsam. I'n helpu i wneud hyn, hoffem glywed eich barn chi ynglŷn â pha addysg a gofal plant fyddai'n well gennych chi eu rhoi i'ch plant.

Mae diddordeb arbennig gennym yn y pethau hyn: ydych chi eisiau i'ch plentyn fynd i ysgol neu leoliad gofal plant Cymraeg neu Saesneg, a fyddai'n well gennych iddynt gael addysg ffydd, a pha fath o ofal plant fyddwch chi ei angen.

Mae hwn yn arolwg rheolaidd i helpu’r awdurdod i gynllunio ar gyfer eich anghenion yn y dyfodol o ran y gofal plant a’r addysg yr hoffech eu rhoi i’ch plentyn. Dydy hwn ddim yn gais am le mewn ysgol neu leoliad gofal plant ac nid yw chwaith yn gwarantu lle i unrhyw un mewn lleoliad neu ysgol benodol.

Dweud Eich Dweud!