Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Ymgynghoriadau – Dweud eich Dweud!

Eich Llais Wrecsam

Mae 'Eich Llais Wrecsam' yn wefan sydd wedi cael ei datblygu gan Fwrdd Gwasanaethau Lleol Wrecsam, ac mae wedi'i chynllunio i ddwyn ynghyd cyfleoedd ar gyfer ymgynghori ac ymgysylltu i un lle.

Gallwch gofrestru i greu eich proffil eich hun a dweud eich dweud ar ystod o faterion a gwasanaethau sy'n effeithio ar Wrecsam, ac ardaloedd cyfagos yng Ngogledd Cymru.

Unwaith y byddwch wedi cofrestru ar y safle, gallwch fewngofnodi’n rheolaidd i weld y rhestr ddiweddaraf o gyfleoedd ymgynghori ac ymgysylltu.

Os oes gennych ddiddordeb mewn ymuno, y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw ymweld â www.yourvoicewrexham.net a chlicio ar ‘Ymunwch â ni yma’ ar waelod y dudalen.

Bydd gwybodaeth am ymgynghoriadau Cyngor hefyd yn dal yn cael eu cyhoeddi ar y dudalen hon.

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn ymgynghori gyda phobl leol ar adegau allweddol ynglŷn â phrosiectau a phenderfyniadau mawr. Rydym yn croesawu eich sylwadau, canmoliaeth neu'ch cwynion am y Cyngor a gwasanaethau a gynigiwn.

Ymgynghoriadau ar Hyn o Bryd

Canlyniadau Ymgynghoriadau Blaenorol

Ein nod yw cyhoeddi crynodeb o'r canlyniadau pob ymgynghoriad mawr a phrosiectau ymglymiad. Mae pob un o'r rhai sydd ar gael ar hyn o bryd wedi eu rhestru isod, gyda gwybodaeth fanylach ar gael o wneud cais amdani.

"Rydym yn Gwrando" Deall ac Ymateb i Ddinasyddion

Ein nod yw cyhoeddi crynodeb o'r canlyniadau pob ymgynghoriad mawr a phrosiectau ymglymiad. Mae pob un sydd ar gael ar hyn o bryd wedi eu rhestru isod, ac mae gwybodaeth fanylach ar gael o wneud cais amdani.

I gael rhagor o wybodaeth am unrhyw rai o’r ymgynghoriadau hyn, neu gopïau am adroddiadau manwl lle y bo’r rhain ar gael, cysylltwch â’r: Swyddog Perfformiad a Gwelliant 01978 292176 statistics@wrexham.gov.uk.

Diogelu Data

Bydd yr holl ddata a ddarperir gennych yn cael eu storio a’u defnyddio yn unol â thelerau Deddf Diogelu Data 1998. Gweler hefyd ein Polisi Preifatrwydd.