Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Caffaeliad Cyngor

Mae caffael nwyddau, gwaith a gwasanaethau’n weithgaredd gwerth uchel yn y Cyngor sy’n cael effaith fawr ar ei berfformiad a llwyddiant.  Mae’r Cyngor Bwrdeistref Sirol yn gwario rhyw £80 miliwn y flwyddyn ar nwyddau, gwaith a gwasanaethau.

Anelwn at wella’r broses gaffael er mwyn cael y gorau o’r contractau sydd gennym a gostwng y costau gweinyddol o brynu.

Pwysigrwydd Caffaeliad

Rydym yn cydnabod pwysigrwydd caffaeliad wrth gyflawni ein nodau a bod cafael nwyddau, gwaith a gwasanaethau o bwysigrwydd strategol am y rhesymau canlynol:

 • mae’n cael effaith uniongyrchol ar wariant cyffredinol y Cyngor, a’r gost o ddarparu gwasanaethau i bobl Bwrdeistref Sirol Wrecsam
 • mae’n effeithio’n uniongyrchol ar ddarpariaeth y Cyngor o’i wasanaethau
 • mae’n cyfrannu at gyflawni nodau corfforedig, adrannol a gwasanaeth
 • mae’n ffordd o gyflawni nodau polisi allweddol, gan gynnwys cynaladwyedd, gweithio mewn partneriaeth, cydraddoldeb a datblygiad economaidd
 • mae’n gweithredu o fewn fframwaith rheoleiddio cymhleth y mae’n rhaid cadw ato
 • gall gynnwys risgiau uchel; mae’n effeithio ar wasanaethau; mae yna faterion ariannol a chyfreithiol ac mae’n dylanwadu a chyfrannu at enw’r Cyngor
 • mae’n datblygu rôl y Cyngor fel ‘arweinydd cymunedol’ yn enwedig mewn perthynas â chynaladwyedd a datblygiad economaidd lleol

Sut ydym ni’n Gweithredu

Rheoli Categori yw'r dull a fabwysiadwyd gan yr Awdurdod i reoli’r ffordd y mae gweithgareddau caffael yn cael eu cynnal. Felly, mae Rheoli Categori ar waith er mwyn:

 • Cefnogi gweithgaredd prynu a chontractio o fewn adranau
 • Datblygu arbenigedd caffael
 • Sefydlu prosesau cyffredin a safoni arfer gorau
 • Datblygu blaen gynlluniau caffael strategol a chefnogi i gyflwyno canlyniadau busnes gwell
 • Gwneud y gorau o gyfleoedd a darparu cyfleoedd i greu arbedion

Yn gryno, mae Rheoli Categori (RhC) yn ddull strategol o reoli pob agwedd ar y cylch caffael. Mae'n ffordd strwythuredig o drefnu a rheoli gweithgareddau ac adnoddau caffael drwy grwpio cynhyrchion a gwasanaethau cysylltiedig ynghyd ar draws y Cyngor ac yn eu mapio i'w marchnad cyflenwi berthnasol.

Strategaeth Caffaeliad

Mae’r Strategaeth Comisiynu, Caffael a Rheoli Contractau wedi cael ei chymeradwyo gan Fwrdd Gweithredol y Cyngor. Mae’n nodi gweledigaeth ac amcanion y Cyngor rhwng y cyfnod 1 Ebrill 2018 a 31 Mawrth 2021 mewn perthynas â chomisiynu, caffael a rheoli contractau pob trydydd parti sy’n darparu nwyddau, gwasanaethau a gwaith i’r Cyngor. Mae’n darparu fframwaith i gefnogi'r holl feysydd ar draws y Cyngor drwy fabwysiadu agwedd cyson a chynhwysfawr o wariant trydydd parti. Mae’n sicrhau cydymffurfedd ac ystyriaeth i Reoliadau Contractau Cyhoeddus, Polisi Caffael Llywodraeth Cymru, Rheolau Gweithdrefn Contractau’r Cyngor, a gofynion cyfreithiol cysylltiol eraill, wrth helpu i sicrhau'r amcanion gorau posib i’r Awdurdod a phob rhanddeiliad arall.

Siarter Agor Drysau

Mae 'Agor Drysau', siarter gaffael sy'n hyrwyddo mentrau bach a chanolig, wedi'i mabwysiadu'n ffurfiol gan CBS Wrecsam ac wedi'i harwyddo'n swyddogol.

Trwy gyflwyno ymagwedd gyson at 'gaffael sy'n hyrwyddo mentrau bach a chanolig' nid yn unig yn CBS Wrecsam ond ar draws y sector cyhoeddus yng Nghymru, nod y siarter yw rhoi'r cyfle gorau posibl i'r gymuned mentrau bach a chanolig i gael cipolwg ar fusnes y sector cyhoeddus a chyflwyno ceisiadau cystadleuol iddo.

Mae gweithgareddau caffael yn newid ac mae'n bwysig bod mentrau bach a chanolig a'r sector cyhoeddus yn deall prosesau a disgwyliadau ei gilydd.

Trwy ddilyn egwyddorion y siarter yn ein gweithgareddau caffael, byddwn yn sicrhau bod arfer da yn cael ei gyflwyno'n gyson'.

Canllaw Gwerthu i'r Cyngor

Mae tua £80 miliwn y flwyddyn yn cael ei wario gan y Cyngor ar nwyddau, gwaith a gwasanaethau. Mae’n weithgaredd gwerth uchel sy’n cael effaith allweddol ar ein perfformiad a’n llwyddiant.

Mae amrywiaeth eang o wasanaethau cyhoeddus yn cael eu darparu i bron 131,000 o breswylwyr.

Nod y canllaw hwn yw darparu gwybodaeth a mynediad at gyfleoedd ar gyfer contractwyr presennol / posibl i gystadlu ar gyfer cyfran o’n busnes. Ni elli gwarantu llwyddiant; mae hynny’n dibynnu ar ansawdd, cost ac argaeledd eich nwyddau a’ch gwasanaethau ynghyd â pholisïau cydraddoldeb, cynaladwyedd ac iechyd a diogelwch eich sefydliad.

Canllaw Caffaeliad Cynaliadwy

Lluniwyd y Canllaw Caffaeliad Cynaliadwy i annog ac esbonio mewn modd syml, sut y gallwn ni yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam gyflwyno arferion caffaeliad cynaliadwy yn ein sefydliad a’n systemau.

Mae’r canllaw yn dangos arfer da presennol ac yn nodi’r cyfleoedd sydd ar gael i ymchwilio i gaffaeliad cynaliadwy gan aros o fewn fframwaith y deddfau caffaeliad cyhoeddus a sicrhau gwerth am arian.

Rhestr o Gontractau

I gael rhestr o drefniadau dan gontract y Cyngor a phrosiectau yn y dyfodol, cysylltwch â procurement@wrexham.gov.uk

Rheoliadau Ariannol

Mae’r Sefydliad Siartredig Cyllid Cyhoeddus a Chyfrifyddiaeth (CIPFA) yn diffinio Rheoliadau Ariannol fel:

“…Cod ysgrifenedig o weithdrefnau a gymeradwyir gan y Cyngor, a’u bwriad yw darparu fframwaith ar gyfer rheolaeth ariannol gywir yr Awdurdod.  Fel rheol mae rheoliadau ariannol yn gosod y rheolau ynghylch cyfrifyddiaeth, gweithdrefnau gweinyddol ac archwilio a systemau cyllido.”

Mae Rheoliadau Ariannol yn rheolaeth bwysig wrth liniaru risgiau ariannol a llywodraethu'r Cyngor. Yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam mae’r Rheoliadau Ariannol wedi'u rhannu'n Rheolau Gweithdrefn Ariannol a Rheolau Gweithdrefn Contractau, gyda’r ail yn ymwneud yn benodol â Chaffael (prynu a chontractau).

Mae’r Rheoliadau Ariannol yn berthnasol i’r holl staff a gyflogir gan y Cyngor p’un ai os oes ganddynt gontract parhaol neu gontract dros dro, ac mae hefyd yn berthnasol i staff a gyflogir gan asiantaethau.

Caethwasiaeth Fodern

I ddangos y camau sydd wedi’u cymryd/cynllunio i sicrhau nad yw caethwasiaeth a masnachu mewn pobl yn digwydd yn y Cyngor na’i gadwyni cyflenwi ac mewn ymateb i gynnydd yn nifer y dioddefwyr posib’ o fasnachu mewn pobl yng Nghymru yn y blynyddoedd diweddar, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam wedi cymeradwyo datganiad yn ffurfiol sy’n pwysleisio ein hymrwymiad i roi stop ar gaethwasiaeth fodern.

Cymeradwywyd Datganiad Caethwasiaeth Fodern y Cyngor gan Fwrdd Gweithredol y Cyngor ar 23 Gorffennaf 2019. Mae’n pwysleisio ymrwymiadau moesegol yn Strategaeth Gomisiynu, Caffael a Rheoli Contractau’r Cyngor, a’r gwaith cysylltiedig sy’n cael ei wneud, gan gynnwys:

 • mabwysiadu a datblygu camau mewn perthynas â’r Cod Ymarfer ar Gyflogaeth Foesegol mewn Cadwyni Cyflenwi,
 • hyfforddiant i weithwyr i godi ymwybyddiaeth ymysg gweithwyr, gan eu helpu i weld arwyddion caethwasiaeth fodern a rhoi gwybod am y mater,
 • gweithio gyda phartneriaid,
 • adolygu polisïau diogelu,
 • adolygu cadwyni cyflenwi a phrosesau caffael,
 • datblygu cadwyni cyflenwi mwy moesegol yn gyffredinol.