Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Polisi Iaith Gymraeg ar gyfer Ysgolion a gynhelir gan yr Awdurdod Lleol (ALl)

Amcan polisi iaith Gymraeg yr Awdurdod yw sicrhau bod pob disgybl yn cael yr ysgogiad addysgol y mae addysg ddwyieithog yn ei gynnig a'u bod yn datblygu'n fwyfwy rhugl gydag amser.

Cyflwynir dwyieithrwydd ar y cyfle cyntaf. Bydd yr Awdurdod yn sicrhau bod addysg ddwyieithog, unwaith iddi ddechrau, yn cael ei chynnal a'i datblygu wrth i'r plentyn fynd yn ei flaen. Nid oes unrhyw eithriadau o’r Cwricwlwm Cenedlaethol yn Gymraeg.

Mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg mae pob un o’r pynciau’n cael eu haddysgu i’r disgyblion trwy gyfrwng y Gymraeg; fodd bynnag mewn ysgolion cyfrwng Saesneg, mae’r Gymraeg yn cael ei chyflwyno a’i haddysgu fel pwnc i’r disgyblion, a bydd rhagor o bwyslais yn cael ei roi ar ddefnyddio’r Gymraeg yn achlysurol trwy gydol y diwrnod ysgol.

Nid yw’r Awdurdod yn darparu canolfan iaith i blant sy’n dechrau dysgu’r Gymraeg yn hwyrach ymlaen. Fodd bynnag, ar ddechrau Tymor yr Hydref a’r Gwanwyn, gall y rheiny sy’n dechrau dysgu’r Gymraeg yn ddiweddarach gael addysg gynradd drwy gyfrwng y Gymraeg. Bydd plant sydd am fanteisio ar addysg cyfrwng Cymraeg yn gallu derbyn cymorth gan un o’r ysgolion cyfrwng Cymraeg am gyfnod o ddau dymor (.5 cymorth athrawon). Ar gyfer y disgyblion blwyddyn 6 hynny sy’n mynd i ysgolion cyfrwng Saesneg ar hyn o bryd, sydd am fanteisio ar addysg uwchradd drwy gyfrwng y Gymraeg, mae cymorth ar gael yn Ysgol Morgan Llwyd.

Mae ysgolion lle mai Cymraeg yw prif gyfrwng yr addysg yn cyflwyno Saesneg yng Nghyfnod Allweddol 2 (CA2) (h.y. 8-11 oed).

Addysg Gynradd/Iau

Bydd holl ysgolion cynradd Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn ddwyieithog, er y bydd y raddfa o ddwyieithrwydd yn amrywio o ysgol i ysgol. Felly, cyfrifoldeb yr Awdurdod (gyda'r Pennaeth a Llywodraethwyr yr ysgol) fydd gofalu bod athrawon cymwys ar gael fel bod cyfartaledd yr amser a roddir i ddysgu Cymraeg a Saesneg yn unol â gofynion y Cwricwlwm Cenedlaethol. Yn y mwyafrif o ysgolion, Saesneg yw’r brif iaith addysgu.

Caiff y Gymraeg ei haddysgu fel ail iaith yn yr ysgolion hyn o’r cyfnod meithrin i Flwyddyn 6.

Addysg Uwchradd

Darperir addysg uwchradd drwy gyfrwng y Saesneg neu trwy gyfrwng y Gymraeg yn unol â dymuniadau’r rhieni.

Er mwyn cydymffurfio â gofynion y Cwricwlwm Cenedlaethol, mae’r Gymraeg yn cael ei haddysgu fel ail iaith i bob un o’r disgyblion yn CA3 a CA4. Ein nod yng Nghyfnod Allweddol 4 yw bod y rhan fwyaf o ddisgyblion yn cwblhau’r cwrs TGAU llawn.

Darperir addysg trwy gyfrwng y Gymraeg yn Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam lle cynigir pob pwnc trwy gyfrwng y Gymraeg.