Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Parc Bellevue

Mae Bellevue yn barc traddodiadol poblogaidd sydd yn ddigon agos at ganol y dref i gerdded yno’n hawdd. Mae’n cynnig tirlun ffurfiol ysblennydd ar ddull Edwardaidd i’r ymwelydd. Mae nifer fawr o goed aeddfed yn creu’r rhodfeydd leim cysgodol sy’n ymestyn allan o safle’r seindorf gyda mannau lle mae coed newydd wedi’u plannu a gwelyau llwyni addurniadol. Mae gardd gerrig wedi’i thirlunio yn cynnwys planhigion dilys o’r cyfnod Edwardaidd yn arwain i fyny at y lawntiau bowlio.

Mae rhwydwaith o lwybrau troellog gyda wyneb da arnynt i’ch cymryd i bob cornel o’r Parc. Os ewch am dro yno gyda’r nos, mae golau o standiau lamp hen ffasiwn yn gwneud y profiad yn un braf. Gallwch sefyll ar y bryncyn gerllaw’r cwrt pêl fasged i fwynhau golygfeydd gwych o Wrecsam, Eglwys y Plwyf a’r bryniau oddi amgylch. Mae gardd synhwyraidd hefyd wrth fynedfa’r Parc gyda delw fawreddog o’r Frenhines Fictoria’n cadw llygad craff arni. 

Parc Bellevue oedd un o’r ddau barc yn Wrecsam i ennill achrediad y Faner Werdd yn 2005 i gydnabod safon uchel y cyfleusterau hamdden, y gofal a gedwir o’r tir, y rheolaeth a gedwir ohoni a chyfranogaeth y gymuned. Mae wedi ennill achrediad bob blwyddyn ers hynny.

D.S. ni chaniateir hedfan dronau ym Mharciau Wrecsam

Mannau Chwarae i Blant  

Mae gan y Parc ddarpariaeth chwarae i blant bach a mawr fel ei gilydd. Mae ffens o amgylch y mannau chwarae yma i atal cŵn rhag mynd i mewn ac mae “Llawr Diogel” rwber o dan yr offer chwarae.

Grîn Bowlio

Mae’r ddau grîn bowlio’n brysur iawn ac yn fannau poblogaidd i gynnal gemau rhwng siroedd. Er bod y Parc yn gartref i Glwb Bowlio’r Parciau, mae croeso i’r cyhoedd ddod i chwarae yma.

Cae pêl-droed

Mae cae pêl-droed maint llawn yn agored i’w ddefnyddio gan bawb bob amser heblaw ar y dyddiau pan fydd gemau yma rhwng clybiau lleol.

Cyrtiau Tennis

Mae tri chwrt tennis macadam bitwmen parhaol yn y Parc gyda darpariaeth ar gyfer dau gwrt arall yn ystod y cyfnodau prysur. Does dim rhaid talu i ddefnyddio’r cyrtiau yma.

Cwrt Pêl Fasged

Mae cwrt pêl fasged parhaol wedi’i farcio ar gwrt macadam bitwmen.

Llwybr Cerdded a Loncian wedi’i Fesur

Mae llwybr 0.8km wedi’i fesur o amgylch y Parc i bobl sy’n cerdded neu’n loncian ei ddefnyddio a’i fwynhau.

Lle Parcio

Mae’r lle parcio’n gyfyngedig iawn ond mae lleoedd parcio ceir i’r anabl y tu allan i’r ganolfan gymunedol.

Cyfleusterau Toiled

Mae toiled awtomatig hawdd ei gyrraedd wrth ymyl y cyrtiau tennis ac mae’n costio 20c.

Safle’r Seindorf  

Mae safle’r seindorf sy’n nodwedd wreiddiol o’r cyfnod Edwardaidd, yn sefyll mewn amffitheatr wedi’i dirlunio a chaiff ei ddefnyddio ar gyfer cyngherddau a bandiau drwy gydol yr haf. Mae’r rhaglen wedi’i lunio i fodloni pob chwaeth gerddorol.

Hanes y Parc

Cyflwynwyd y cynigion cyntaf i greu parc yn Wrecsam yn 1876. Flynyddoedd wedyn, penderfynwyd bod darn o dir oedd yn arfer perthyn i ystâd Wynnstay, oedd yn cael ei ddefnyddio i gloddio am dywod a graean, yn addas i’w droi’n barc.

Roedd yn rhaid aros tan 1907 i’r Cyngor Bwrdeistref brynu’r safle a alwyd yn Bellevue am £4346 1s 7d. Yn 1908, penderfynodd y Cyngor roi’r enw “Y Parciau” arno a chafwyd cystadleuaeth yn 1909 i ganfod y cynllun gorau. Cychwynnodd y gwaith cyntaf ar osod y Parc yn yr un flwyddyn. Dechreuwyd y gwaith datblygu yn 1910 gyda’r gatiau mynediad, rheiliau’r parc a’r Porthdy y talwyd amdanynt drwy danysgrifiadau cyhoeddus.

Daeth tenant cyntaf y Porthdy yn Arolygwr y Parciau ar Chwefror 17eg 1914. Adeiladwyd dau grîn bowlio, un i fod yn grîn “corun” a’r llall i fod yn grîn “gwastad” a chawsent eu hagor i’r cyhoedd ar Fai 30ain 1914. Adeiladwyd safle’r seindorf yn 1914 hefyd a chafodd ei agor ar brynhawn Awst 19eg gan y maer. Yn aml iawn cawsai ei ddefnyddio i gynnal cyngherddau bandiau pres ar ddydd Sul.

Yn 1916, symudwyd canon oedd yn dyddio o Ryfel y Crimea gyda’r arysgrifiad “Captured Sevastopol 1855” arno, o Sgwâr Neuadd y Dref i’r Parciau.

Gwnaeth trigolion Wrecsam gyfraniad enfawr i’r ymdrech ryfel rhwng 1914 a 1918 drwy godi chwe miliwn o bunnoedd mewn Benthyciadau Rhyfel. I gydnabod hyn rhoddwyd tanc “Landship” Nod 1 i’r Pwyllgor Cynilion Rhyfel Lleol a chafodd hwn ei arddangos yn falch yn y Parc.

Gwerthwyd y tanc i’w sgrapio yn 1928 i wneud lle i ddelw o’r Frenhines Fictoria a symudwyd o Sgwâr Neuadd y Dref i’w leoliad presennol. Rhoddwyd y ddelw’n rhodd gan y cerflunydd Henry Price yn 1905 i ddathlu coroni Brenin Edward VII.

Roedd yr Ail Ryfel Byd yn gyfnod llwm i’r Parc. Rhwng 1940 a 1942 gwerthodd y Cyngor yr haearn y gallai wneud hebddo i gael ei sgrapio, yn cynnwys canon Rhyfel y Crimea a’r rheiliau o amgylch y parc i helpu ymdrech y rhyfel. Chwaraeodd Y Parciau ei ran yn yr ymgyrch “Cloddio i Fuddugoliaeth” rhwng 1941 a 1944 pan ddefnyddiwyd y tir i dyfu tomatos a llysiau. Cafodd rhan ddwyreiniol y parc ei droi a’i ddefnyddio i dyfu tatws, wedi’u plannu gan blant o’r ysgolion lleol.

Erbyn blynyddoedd hwyr yr 1960au, am nad oedd unrhyw un yn ei ddefnyddio nag yn gofalu amdano bellach, galwyd am ddymchwel safle’r seindorf. Ond, cafwyd prosiect adfer yn 1973 a llwyddodd hwn i achub y nodwedd bwysig yma. Cafodd y pafiliwn ei droi’n Ganolfan Gymunedol yn yr 1970au.

Cafodd y Parc ei adfywio a’i adnewyddu’n fawr yn 1999 i’w ddychwelyd i’w ysblander Edwardaidd gwreiddiol gyda chymorth Cronfa Dreftadaeth y Loteri, y Prosiect Parciau Trefol, Awdurdod Datblygu Cymru a’r Gronfa Datblygiad Rhanbarthol Ewropeaidd. Cynhaliwyd seremoni agor fawr i ddathlu’r digwyddiad ym mis Mehefin 2000.

Cyfeillion Y Parciau

Mae Cyfeillion Bellevue yn grŵp cymunedol gwirfoddol a sefydlwyd yn 2001. Mae’r grŵp yn cyfarfod bob mis gyda’r staff i drafod unrhyw ddatblygiadau neu gynlluniau ar gyfer y dyfodol ac mae’n cyfathrebu gyda defnyddwyr y parc a’r gymuned leol. Mae’r grŵp yn trefnu amrywiol ddigwyddiadau gydol y flwyddyn ac yn codi arian i helpu i wella Bellevue. Os hoffech ymuno â’r grŵp Cyfeillion ffoniwch naill ai Barbara Jones 01978 262035 neu Geidwad y Parc ar 07753 771751.