Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Parc y Ponciau

Ar ôl gwneud cynnig llwyddiannus i Gronfa Dreftadaeth y Loteri, ailagorwyd Parc y Ponciau'n swyddogol ar ôl gwaith ailwampio helaeth ym mis Mehefin 2009.

Roedd y gwaith ailwampio'n cynnwys:

Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu os ydych eisiau rhagor o wybodaeth am y Parc, ffoniwch Swyddog y Parc ar 01978 844028.

D.S. ni chaniateir hedfan dronau ym Mharciau Wrecsam

Cyfarwyddiadau

Mae'r Parc yn Rhosllannerchrugog.
Bysiau: 3 Arriva.
Mewn Car: Troi oddi ar yr A483 ar hyd y B5605 i'r Rhos. Troi i'r dde wrth y goleuadau traffig, i fyny Allt y Gwter a Stryt yr Allt. Troi i'r dde ar Stryt y Frenhines wrth y deliwr ceir i Stryt Lydan. Troi i'r dde i Stryt Pedr a'r ail i'r dde ar Stryt y Bedyddwyr. Bydd hyn yn mynd â chi i ben uchaf y Parc. Ewch i mewn i'r Parc i barcio yn y maes parcio uchaf. Mae maes parcio isaf hefyd oddi ar Lôn yr Ysgol / Stryt Clarke.

Cyfleusterau'r Parc

Trac BMX & Parc sglefrio

Bowlio Grîn Gefngrom

Mae dwy grîn gefngrom ar y safle. Bydd Clwb Bowlio Parc y Ponciau'n chwarae'n rheolaidd ar y griniau.

Yn ystod y tymor, bydd y tîm yn cystadlu bob yn ail brynhawn dydd Mawrth, er eu bod hefyd yn cyfarfod ar rai prynhawniau Mercher a rhai nosweithiau eraill yn yr wythnos.

Yn 2009, gwnaeth y Clwb gais llwyddiannus i Gronfa'r Gist Gymunedol am 'offer ar fenthyg' i'w ddefnyddio gan y gymuned.

Mae'r Clwb yn croesawu holl fowlwyr, yn ddechreuwr, canolradd neu brofiadol.

Ffoniwch Swyddog y Parc i gael rhagor o fanylion ar 07753 771751.

Cyrtiau Chwaraeon

Mae dau gwrt chwaraeon ym Mharc y Ponciau. Un yn neilltuol ar gyfer tennis, a'r ail wedi'i farcio ar gyfer tennis a phêl-fasged.

Cyfeillion Parc y Ponciau

Os hoffech leisio eich barn ar ddatblygiad Parc y Ponciau yn y dyfodol, beth am ymuno â'r 'grŵp cyfeillion'?
Os hoffech helpu gyda:

Cysylltwch â Cheidwad y Parc i gael gwybodaeth bellach.

Gwirfoddolwyr

Mae angen cymorth gwirfoddolwyr ar Barc y Ponciau i weithio yma drwy'r flwyddyn.  Gallant wneud cyfraniad mawr i'r gwaith o gynnal a chadw'r parc sydd wedi derbyn gwobr y Faner Werdd am dair blynedd yn olynol.  Gall gwirfoddolwyr weithio ar nifer o wahanol dasgau sy'n cynnwys:

Mae cyfleoedd gwirfoddoli ar gael yn ystod pob diwrnod o'r wythnos.  I gael gwybodaeth bellach a/neu i ddod yn wirfoddolwr, galwch heibio swyddfa'r parc neu ffonio 07753 771751.

.

Man Chwarae Plant

Lluniwyd y man chwarae ar gyfer plantos a grŵp oedran iau, ac mae ffens o'i gwmpas i gadw cŵn allan.

Mae'r ardal yn cynnwys siglenni plantos ac iau, trogylch, sbringiau symudol, fframiau dringo, bar troi a sleidiau.

Cylch yr Orsedd

Mae'r cylch meini hirion yn coffáu defnyddio'r Parc i gynnal yr Eisteddfod Genedlaethol.