Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Iechyd & Diogelwch yn y Gwaith

Nod y gwasanaeth Iechyd a Diogelwch yw gwarchod iechyd a diogelwch a lles gweithwyr, a diogelu eraill, yn enwedig y cyhoedd, a all fod mewn perygl oherwydd gweithgareddau gwaith.


Iechyd a Diogelwch - Cwynion

Mae’r Tîm Iechyd a Diogelwch yn derbyn cwynion o amrywiaeth o ffynonellau gan gynnwys cwynion gan weithwyr ac aelodau o’r cyhoedd ynglyn â gweithleoedd a gweithgareddau gwaith. Gall cwynion ymdrin ag ystod eang o faterion o fethiant cyflogwr i ddarparu cyfarpar diogelu personol addas neu gyfleusterau tai bach digonol, i gwynion am amodau gweithio cyffredinol megis diffyg cynnal a chadw cyfarpar, peryglon trydanol, peryglon llithro a/neu faglu ac yn y blaen.

Os ydych eisiau cyngor rhad ac am ddim, neu os hoffech wneud cwyn am fater sy’n ymwneud ag iechyd a diogelwch, mae croeso i chi gysylltu â’r tîm.

Os ydych yn meddwl bod eich cyflogwr yn eich peryglu chi neu eraill neu nad yw’n gweithredu ei ddyletswyddau cyfreithiol, a’ch bod wedi tynnu sylw at hyn heb gael ymateb boddhaol, gallwch gysylltu â ni neu’r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch os archwilir y gweithle ganddynt.

Gellir cysylltu â’r Tîm Iechyd a Diogelwch trwy ddefnyddio’r ffurflen gwyno ar-lein neu drwy’r manylion cyswllt isod.

Mae’r holl gwynion sy’n ymwneud ag iechyd, diogelwch, lles, neu amodau gwaith yn cael eu harchwilio’n gyfrinachol. Byddwn yn trafod y gwyn, a gallwn eich cynghori ar unrhyw gamau y bydd angen eu cymryd.

Os hoffech i ni ymchwilio i’ch cwyn yna cysylltwch â ni.

Cysylltiadau Defnyddiol Perthynol