Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cyfarwyddyd Ewropeaidd - Trwyddedau - Sefydliadau lletya anifeiliaid

Trwydded Sefydliadau Byrddau Anifeiliaid - gan gynnwys Byrddio Cartrefi Cŵn a Chathod

Er mwyn gweithredu cennel neu gadair breswyl, neu i fwrdd cathod neu gŵn pobl eraill yn y cartref fel rhan o fusnes, mae angen trwydded arnoch gan yr awdurdod lleol. Pennir nifer y cŵn a chathod y gellir eu lletya ar y drwydded ynghyd ag amodau penodol eraill.

Gall awdurdod lleol awdurdodi swyddog, milfeddyg neu ymarferydd i archwilio safleoedd trwyddedig i wirio eu bod yn cydymffurfio ag amodau trwydded y CyngorBydd trwydded yn rhedeg o 1 Ionawr nesaf yn parhau'n ddilys tan 31 Rhagfyr.

Rhaid adnewyddu'r drwydded bob blwyddyn er mwyn parhau i weithredu fel Sefydliad Byrddau Anifeiliaid, gan gynnwys mynd i mewn i'ch cartref eich hun.

Meini prawf cymhwyster

Pan gyflwynir y cais, ni ddylai'r ceisydd fod wedi ei wahardd rhag unrhyw un o'r canlynol:

  • cadw busnes cartrefu anifeiliaid
  • cadw siop anifeiliaid anwes yn unol â Deddf Anifeiliaid Anwes 1951
  • cadw anifeiliaid yn unol â Deddf Diogelu Anifeiliaid (Diwygiedig) 1954
  • bod yn berchen, cadw, ymwneud â chadw neu fod â hawl i reoli neu ddylanwadu ar gadw anifeiliaid, delio mewn anifeiliaid neu gario neu fod yn rhan o gario anifeiliaid yn unol Deddf Lles Anifeiliaid 2006
  • bod yn berchen, cadw, delio gyda neu gario anifeiliaid yn unol â Deddf Iechyd a Lles Anifeiliaid (Yr Alban) 2006. Yn yr Alban mae'n ofynnol hefyd i geisydd fod heb ei wahardd rhag gweithio gydag anifeiliaid, defnyddio na marchogaeth anifeiliaid, darparu gwasanaethau i anifeiliaid a fyddai'n golygu bod yn berchen arnynt, bod yn berchen anifail er mwyn cyflawni unrhyw un o'r gweithgareddau a restrwyd neu fod yng ngofal anifeiliaid i unrhyw ddiben arall.
Gair am y Rheoleiddio

Crynodeb o'r rheoliadau sy'n ymwneud â'r drwydded hon

Y broses o werthuso ceisiadau

Bydd ffioedd yn daladwy am y ceisiadau ac mae'n bosibl y bydd amodau ynghlwm wrthynt.  Caiff y meini prawf canlynol eu cadw mewn cof wrth ystyried y cais:

  • Bod yr anifeiliaid yn cael eu cadw dan amgylchiadau addas bob amser. Mae amgylchiadau addas yn golygu bdeiladwaith a maint yr adeilad, nifer yr anifeiliaid a gedwir ynddo, cyfleusterau ymarfer ar gyfer yr anifeiliaid, glendid a thymheredd, a darpariaethau goleuo ac awyru.
  • bod bwyd a diod addas a deunydd gwely wedi ei ddarparu a bod yr anifeiliaid yn cael ymarfer ac yn derbyn sylw yn rheolaidd.
  • bod camau yn cael eu cymryd i atal a rheoli haint rhag lledu ymhlith yr anifeiliaid a bod cyfleusterau arunigo ar gael.
  • bod yr anifeiliaid wedi eu diogelu'n ddigonol rhag achosion o dân neu argyfyngau eraill.
  • bod cofrestr yn cael ei gadw. Dylai'r gofrestr gynnwys disgrifiad o'r holl anifeiliaid a dderbynnir, y dyddiad pan fyddant yn cyrraedd ac yn ymadael ac enw a chyfeiriad y perchennog. Dylai'r gofrestr fod ar gael i'w archwilio ar unrhyw adeg gan swyddog yr awdurdod lleol, milfeddyg neu ymarferydd.
A fydd caniatâd dealledig yn berthnasol?

Bydd - golyga hyn y byddwch yn gallu gweithredu union fel pe byddai eich cais wedi ei dderbyn hyd yn oed os nad ydych wedi clywed gan yr awdurdod lleol erbyn diwedd y cyfnod targed ar gyfer cwblhau.

Cyfnod Cyrraedd y Targed 48 diwrnod calendr.
Ffioedd Trwyddedu

Ffioedd Trwyddedu.

Gwneud cais ar-lein

Gwnewch gais i redeg sefydliad lletya anifeiliaid

Gwneud cais i newid trwydded llety anifeiliaid

Adnewyddu eich trwydded i redeg llety anifeiliaid

Manylion cyswllt

Gwasanaeth Diogelu’r Cyhoedd, 16 Stryt yr Arglwydd, Wrecsam LL11 1LG

Ffôn: 01978 298990
E-bost: public_protection_service@wrexham.gov.uk

Gweithredu pan fydd cais yn methu

Cysylltwch â Cyngor Wrecsam yn gyntaf.

Os gwrthodir unrhyw gais, gall y ceisydd wneud apêl i'r Llys Ynadol lleol.

Camau gan ddeiliad trwydded

Cysylltwch â Cyngor Wrecsam yn gyntaf.

Gall unrhyw ddeiliad trwydded sydd yn dymuno apelio yn erbyn amod ynghlwm wrth ei drwydded wneud apêl i'w Llys Ynadon lleol.

Cwynion gan ddefnyddwyr

Pe byddai defnyddiwr yn gwneud cwyn, ein cyngor fyddai i chwi gysylltu â'r masnachwr - trwy lythyr (gyda phrawf danfon). Os na fydd hynny yn llwyddiannus, ac os ydych yn byw yn y DU, gall Consumer Direct roi cyngor i chwi. Y tu allan i'r DU, cysylltwch â Chanolfan Defnyddwyr Ewrop y DU sef yr UK European Consumer Centre.

Cymdeithasau masnach

Pet Care Trust (PCT)

Royal College of Veterinary Surgeons