Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cyfarwyddyd Ewropeaidd - Trwyddedau - Maes gwersylla

Os ydych yn caniatáu i'ch tir gael ei ddefnyddio fel maes gwersylla gan y cyhoedd am gyfnod mwy na 42 diwrnod yn olynol - neu 60 diwrnod mewn blwyddyn - byddwch angen trwydded oddi wrth eich awdurdod lleol.

Mae'n bosibl y bydd amodau ynghlwm wrth y drwydded.

Mae eithriadau ar gyfer sefydliadau sydd yn berchen trwyddedau gwersylla eithriedig.

Meini prawf cymhwyster

Dim darpariaeth mewn deddfwriaeth

Gair am y Rheoleiddio

Crynodeb o'r rheoliadau sy'n ymwneud â'r drwydded hon

Y broses o werthuso ceisiadau

Pan gyflwynir trwydded, cymerir yn ganiataol ei bod yn ddiamod oni bai bod yr awdurdod lleol yn rhoi rhybudd bod y cais yn cael ei wrthod neu bod amodau ynghlwm wrtho.

A fydd caniatâd dealledig yn berthnasol?

Bydd - Golyga hyn y byddwch yn gallu gweithredu union fel pe byddai eich cais wedi ei dderbyn hyd yn oed os nad ydych wedi clywed gan yr awdurdod lleol erbyn diwedd y cyfnod targed ar gyfer cwblhau.

Cyfnod Cyrraedd y Targed 56 diwrnod calendr.
Ffioedd Trwyddedu

Ffioedd Trwyddedu.

Manylion cyswllt

Gwasanaeth Diogelu’r Cyhoedd, Neuadd y Dref, Wrecsam LL11 1AY

Ffôn: 01978 292040
E-bost: healthandhousing@wrexham.gov.uk

Gwneud cais ar-lein

Gwnewch gais am drwydded maes gwersylla

Gadewch i ni wybod am newid i'ch maes gwesylla presennol

Gweithredu pan fydd cais yn methu

Cysylltwch â Cyngor Wrecsam yn gyntaf.

Os gwrthodir unrhyw gais, gall y ceisydd wneud apêl i'r Llys Ynadol lleol.

Camau gan ddeiliad trwydded

Cysylltwch â Cyngor Wrecsam yn gyntaf.

Gall unrhyw ddeiliad trwydded sydd yn dymuno apelio yn erbyn amod ynghlwm wrth ei drwydded wneud apêl i'w Llys Ynadon lleol.

Cwynion gan ddefnyddwyr

Pe byddai defnyddiwr yn gwneud cwyn, ein cyngor fyddai i chwi gysylltu â'r masnachwr - trwy lythyr (gyda phrawf danfon). Os na fydd hynny yn llwyddiannus, ac os ydych yn byw yn y DU, gall Consumer Direct roi cyngor i chwi. Y tu allan i'r DU, cysylltwch â Chanolfan Defnyddwyr Ewrop y DU sef yr UK European Consumer Centre.

Cymdeithasau masnach

Association of Caravan and Camping Exempted Organsations (ACCEO)

British Holiday & Home Parks Association (BH&HPA)

British Resorts and Destinations Association

Caravan Industry Training (CITO)

Federation of Tour Operators (FTO)

Group Travel Organisers Association (GTOA)

Hotel Marketing Association

National Caravan Council (NCC)