Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cyfarwyddyd Ewropeaidd - Trwyddedau - Awdurdodiad sêl cist car

I gynnal sêl cist car, gall fod arnoch angen awdurdodiad neu drwydded gan yr Awdurdod Lleol dros yr ardal lle cynhelir y sêl.

Meini prawf cymhwyster

Dim darpariaeth mewn deddfwriaeth

Gair am y Rheoleiddio

Crynodeb o'r rheoliadau sy'n ymwneud â'r drwydded hon

Y broses o werthuso ceisiadau

Rhaid i geiswyr roi o leiaf fis o rybudd i’r cyngor dosbarth neu gyngor bwrdeistref, o’u bwriad o gynnal sêl cist car (neu i ganiatáu i’w tir gael ei ddefnyddio i gynnal sêl cist car), os nad yw derbyniadau’r sêl cist car i’w cymhwyso’n llwyr neu’n bennaf ar gyfer  pwrpasau elusennol, cymdeithasol, chwaraeon neu wleidyddol.

Rhaid i geisiadau gael eu gwneud yn ysgrifenedig (yn cynnwys moddau electronig) yn cynnwys enw a chyfeiriad y ceisydd, ble a phryd y dymunant fasnachu ynghyd ag enw a chyfeiriad deiliad yr adeilad , os nad ef neu hi yw’r ceisydd.

A fydd caniatâd dealledig yn berthnasol?

Bydd - golyga hyn y byddwch yn gallu gweithredu union fel pe byddai eich cais wedi ei dderbyn hyd yn oed os nad ydych wedi clywed gan yr awdurdod lleol erbyn diwedd y cyfnod targed ar gyfer cwblhau.

Cyfnod Cyrraedd y Targed 60 diwrnod calendr.
Ffioedd Trwyddedu

Ffioedd Trwyddedu.

Gwneud cais ar-lein

Gwnewch gais am awdurdodiad i gynnal marchnad dros dro, sêl neu farchnad cist car

Gadewch i ni wybod am newid i'ch awdurdodiad presennol i gynnal marchnad dros dro, sêl neu farchnad cist car

Manylion cyswllt

Gwasanaethau Gwarchod y Cyhoedd, 16 Stryd yr Arglwydd, Wrecsam, LL11 1LG

Ffôn: 01978 298990
E-bost: licensingservice@wrexham.gov.uk

Gweithredu pan fydd cais yn methu

Cysylltwch â Cyngor Wrecsam yn gyntaf.

Camau gan ddeiliad trwydded

Cysylltwch â Cyngor Wrecsam yn gyntaf.

Cwynion gan ddefnyddwyr

Pe byddai defnyddiwr yn gwneud cwyn, ein cyngor fyddai i chwi gysylltu â'r masnachwr - trwy lythyr (gyda phrawf danfon). Os na fydd hynny yn llwyddiannus, ac os ydych yn byw yn y DU, gall Consumer Direct roi cyngor i chwi. Y tu allan i'r DU, cysylltwch â Chanolfan Defnyddwyr Ewrop y DU sef yr UK European Consumer Centre.

Cymdeithasau masnach

Dim