Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cyfarwyddyd Ewropeaidd - Trwyddedau - Safleoedd carafanau a gwersylla

Rydych angen trwydded gan yr awdurdod lleol i redeg safle carafanau neu safle gwersylla.

Mae’n bosibl y bydd amodau ynghlwm wrth drwydded i ofalu am unrhyw rai o’r canlynol:

Meini prawf cymhwyster

Mae’n rhaid i’r ymgeisydd fod â hawl i ddefnyddio’r tir fel maes carafanau.

Ni roddir trwyddedau i ymgeiswyr y gwrthodwyd trwydded iddynt o fewn tair blynedd i’r cais cyfredol.

Gair am y Rheoleiddio

Crynodeb o'r rheoliadau sy'n ymwneud â'r drwydded hon

Y broses o werthuso ceisiadau

Dylid cyflwyno cais am drwydded safle i’r awdurdod lleol y mae’r tir wedi ei leoli yn ei ardal.

Mae’n rhaid i’r cais fod yn ysgrifenedig, yn rhoi manylion y tir sy’n berthnasol i’r cais ac unrhyw wybodaeth arall y bydd yr awdurdod lleol ei angen.

A fydd caniatâd dealledig yn berthnasol?

Golyga hyn y byddwch yn gallu gweithredu union fel pe byddai eich cais wedi ei dderbyn hyd yn oed os nad ydych wedi clywed gan yr awdurdod lleol erbyn diwedd y cyfnod targed ar gyfer cwblhau.

Cyfnod Cyrraedd y Targed 56 diwrnod calendr.
Gwneud cais ar-lein

Gwnewch gais i redeg safle carafan neu gwersyll.

Gadewch i ni wybod am unrhyw newid i'ch safle carafannau neu wersyll presennol

Ffioedd Trwyddedu

Ffioedd Trwyddedu.

Manylion cyswllt

Gwasanaeth Diogelu’r Cyhoedd, Neuadd y Dref, Wrecsam LL11 1AY

Ffôn: 01978 292040
E-bost: healthandhousing@wrexham.gov.uk

Gweithredu pan fydd cais yn methu

Cysylltwch â Cyngor Wrecsam yn gyntaf.

Os gwrthodir unrhyw gais, gall y ceisydd wneud apêl i'r Llys Ynadol lleol. Rhaid cyflwyno'r apel o fewn 28 diwrnod o hybysiad ysgrifenedig gwrthod y cais a dylai hysbysiad o'r apel gael ei gyflwyno i'r cyngor lleol.

Camau gan ddeiliad trwydded

Cysylltwch â Cyngor Wrecsam yn gyntaf.

Gall unrhyw ddeiliad trwydded sydd yn dymuno apelio yn erbyn amod ynghlwm wrth ei drwydded wneud apêl i'w Llys Ynadon lleol. Rhaid cyflwyno'r apêl o fewn 28 diwrnod o ganiatáu’r drwydded.

Gall y cyngor lleol newid amodau ar unrhyw adeg ond mae rhaid rhoi cyfle i ddeiliad trwyddedau gwneud cyflwyniadau am y newidiadau arfaethedig. Os bydd deiliad y drwydded yn anghytuno gyda'r newidiadau gall apelio i'r Llys Ynadon lleol . Rhaid cyflwyno'r apêl o fewn 28 diwrnod o hysbysiad ysgrifenedig am y newidiadau a dylai hysbysiad o'r apêl gael ei gyflwyno i'r cyngor lleol.

Cwynion gan ddefnyddwyr

Pe byddai defnyddiwr yn gwneud cwyn, ein cyngor fyddai i chwi gysylltu â'r masnachwr - trwy lythyr (gyda phrawf danfon). Os na fydd hynny yn llwyddiannus, ac os ydych yn byw yn y DU, gall Consumer Direct roi cyngor i chwi. Y tu allan i'r DU, cysylltwch â Chanolfan Defnyddwyr Ewrop y DU sef yr UK European Consumer Centre.

Cymdeithasau masnach

Association of Caravan and Camping Exempted Organisations (ACCEO)

British Holiday & Home Parks Association (BH&HPA)

British Resorts and Destinations Association

Caravan Industry Training (CITO)

Federation of Tour Operators (FTO)

Group Travel Organisers Association (GTOA)

Hotel Marketing Association

National Caravan Council (NCC)