Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cyfarwyddyd Ewropeaidd - Trwyddedau - Cofrestru tyrrau oeri

Os ydych yn rheoli eiddo annomestig mae’n rhaid i chi sicrhau eich bod yn hysbysu’r awdurdod lleol os oes tŵr oeri neu gyddwysydd anweddol (dyfeisiadau y dylid hysbysu yn eu cylch) o fewn yr eiddo.

Rhaid cyflwyno’r wybodaeth yn ysgrifenedig (gan gynnwys dulliau electronig) ar ffurflen a gymeradwyir gan yr Awdurdod Iechyd a Diogelwch.

Rhaid i chwi hysbysu’r awdurdod lleol neu gyngor yr ynys neu’r ardal os bydd unrhyw newid yn y wybodaeth a gyflwynir, a hynny yn ysgrifenedig o fewn un mis o’r newid.

Os bydd y ddyfais yn peidio â bod yn ddyfais hysbysadwy, rhaid i chwi roi gwybod yn ysgrifenedig i’r awdurdod lleol neu i gyngor yr ynys neu’r ardal cyn gynted ag y bo modd.

Meini prawf cymhwyster

Dim darpariaeth mewn deddfwriaeth

Gair am y Rheoleiddio

Crynodeb o'r rheoliadau sy'n ymwneud â'r drwydded hon

Y broses o werthuso ceisiadau

Dim darpariaeth mewn deddfwriaeth

A fydd caniatâd dealledig yn berthnasol?

Bydd - golyga hyn y byddwch yn gallu gweithredu union fel pe byddai eich cais wedi ei dderbyn hyd yn oed os nad ydych wedi clywed gan yr awdurdod lleol erbyn diwedd y cyfnod targed ar gyfer cwblhau.

Cyfnod Cyrraedd y Targed 25 diwrnod calendr.
Ffioedd Trwyddedu

Ffioedd Trwyddedu.

Gwneud cais ar-lein

Hysbyswch ni am unrhyw dyrrau oeri neu evaporative condensers ar eich tir

Gadewch i ni wybod am newid i'r tyrrau oeri cyfredol neu evaporative condensers ar eich tir

Manylion cyswllt

:healthandsafety@wrexham.gov.uk

Gweithredu pan fydd cais yn methu

Cysylltwch â Cyngor Wrecsam yn gyntaf.

Camau gan ddeiliad trwydded

Cysylltwch â Cyngor Wrecsam yn gyntaf.

Cwynion gan ddefnyddwyr

Pe byddai defnyddiwr yn gwneud cwyn, ein cyngor fyddai i chwi gysylltu â'r masnachwr - trwy lythyr (gyda phrawf danfon). Os na fydd hynny yn llwyddiannus, ac os ydych yn byw yn y DU, gall Consumer Direct roi cyngor i chwi. Y tu allan i'r DU, cysylltwch â Chanolfan Defnyddwyr Ewrop y DU sef yr UK European Consumer Centre.

Cymdeithasau masnach

Dim