Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cyfarwyddyd Ewropeaidd - Trwyddedau - Caniatad amgylcheddol

Mae’n rhaid i chi gael caniatâd amgylcheddol os ydych yn gweithredu cyfleusterau rheoledig yn Lloegr neu Gymru.


Mae cyfleusterau rheoledig yn cynnwys:

Mae gweithgareddau rhestredig yn cynnwys:

Mae’r gweithgareddau a restrwyd wedi eu rhannu’n dri dosbarth: Rhan A(1), Rhan A(2) a Rhan B.

Mae Rhan A yn caniatáu gweithgareddau rheoli sydd ag amrediad o effeithiau amgylcheddol, yn cynnwys

Mae Rhan B yn caniatáu gweithgareddau rheoli sydd yn achosi allyriadau i’r aer.

Mae’r drwydded sydd yn angenrheidiol ar gyfer eich busnes chi yn ddibynnol ar y prosesau penodol dan sylw a’r allyriadau a ddaw ohonynt.

Gellir cael trwyddedau oddi wrth Asiantaeth yr Amgylchedd neu eich awdurdod lleol (y rheoleiddiwr) gan ddibynnu ar y dosbarth y mae eich busnes yn rhan ohono.

Meini prawf cymhwyster

Rhaid gwneud cais ar y ffurflen a ddarperir gan y rheoleiddiwr, neu ar-lein ac mae’n rhaid iddi gynnwys gwybodaeth benodol fydd yn amrywio yn unol â’r gwaith dan sylw.

Mae’n bosibl y bydd ffî yn daladwy.

Os bydd angen rhagor o wybodaeth, bydd y rheoleiddiwr yn cysylltu â’r ymgeisydd a bydd yn ofynnol iddo/iddi ddarparu’r wybodaeth hon – os na wneir hyn, cymerir yn ganiataol bod y cais wedi ei dynnu’n ôl.

Rhaid i’r cais ddod oddi wrth weithredwr y gwaith rheoledig.

Yn achos gwaith gwastraff, ni chaniateir trwydded oni bai bod y caniatâd cynllunio perthnasol eisoes wedi ei dderbyn.

Gair am y Rheoleiddio

Crynodeb o'r rheoliadau sy'n ymwneud â'r drwydded hon

Y broses o werthuso ceisiadau

Bydd y rheoleiddiwr yn rhoi sylw i ddiogelu’r amgylchedd yn ei gyfanrwydd trwy, yn bennaf, atal  neu – lle nad yw hynny yn ymarferol – leihau allyriadau i’r awyr, y tir a’r dŵr.

Gall y rheoleiddiwr hysbysu’r cyhoedd am y cais ac mae’n rhaid iddo ystyried unrhyw wrthwynebiad.

Rhaid i’r cais ddod oddi wrth weithredwr y gwaith rheoledig ac mae’n rhaid i’r rheoleiddiwr sicrhau y gweithredir yr adnodd yn unol â’r caniatâd amgylcheddol.

A fydd caniatâd dealledig yn berthnasol?

Na Fydd. Er budd y cyhoedd mae'n ofynnol i'r awdurdod brosesu eich cais cyn y gellir ei ganiatáu. Os na fyddwch wedi clywed gan yr awdurdod lleol o fewn amser rhesymol, byddwch cystal â chysylltu â hwy - gallwch wneud hyn ar-lein os ydych wedi gwneud eich cais trwy'r gwasanaeth UK Welcomes neu defnyddiwch y manylion cyswllt isod.

Cyfnod Cyrraedd y Targed 120 diwrnod calendr.
Ffioedd Trwyddedu

Ffioedd Trwyddedu.

Gwneud cais ar-lein

Gwnewch gais am ganiatad Amgylcheddol A2

Gwnewch gais am Ganiatad Amgylcheddol B

Gadewch i ni wybod am newid i'ch amgychiadau presennol

Manylion cyswllt

Gwasanaeth Diogelu’r Cyhoedd, Neuadd y Dref, Wrecsam LL11 1AY

Ffôn: 01978 292040
E-bost: healthandhousing@wrexham.gov.uk

Gweithredu pan fydd cais yn methu

Cysylltwch â Cyngor Wrecsam yn gyntaf.

Os gwrthodir caniatâd amgylcheddol gall y ceisydd wneud apêl i'r awdurdod priodol. Yr awdurdod priodol yw'r r Ysgrifennydd Gwladol yn Lloegr ac yng Nghymru'r Gweinidogion Cymru. Dylai apeliadau cael ei gyflwyno dim hwyrach na chwe mis o ddyddiad y penderfyniad.

Camau gan ddeiliad trwydded

Cysylltwch â Cyngor Wrecsam yn gyntaf.

Os gwrthodir cais i amrywio, trosglwyddo neu ildio caniatâd amgylcheddol neu os yw’r ymgeisydd yn gwrthwynebu amodau a osodwyd ar y caniatâd amgylcheddol gallent apelio i'r awdurdod priodol.

Rhaid cyflwyno apeliadau mewn perthynas ag amrywiaeth a gychwynnwyd gan y rheolydd, hysbyseb i atal neu rybudd gorfodi, dim hwyrach na dau fis o ddyddiad yr hysbysiad i amrywio ac mewn unrhyw fater arall dim hwyrach na chwe mis o ddyddiad y penderfyniad.

Cwynion gan ddefnyddwyr

Pe byddai defnyddiwr yn gwneud cwyn, ein cyngor fyddai i chwi gysylltu â'r masnachwr - trwy lythyr (gyda phrawf danfon). Os na fydd hynny yn llwyddiannus, ac os ydych yn byw yn y DU, gall Consumer Direct roi cyngor i chwi. Y tu allan i'r DU, cysylltwch â Chanolfan Defnyddwyr Ewrop y DU sef yr UK European Consumer Centre.

Iawndal eraill

Efallai bydd iawndal yn ddaliadwy mewn perthynas ag amgylchiadau yn effeithio rhai diddordebau mewn tir.

Cymdeithasau masnach

Federation of Environmental Cymdeithasau masnach (FETA)

Environmental Industries Commission (EIC)