Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

EU Directive - Trwyddedau - Cofrestru adeiladad ar gyfer bwyd

Er mwyn gallu storio, paratoi, dosbarthu neu werthu bwyd mewn unrhyw adeilad mae’n ofynnol i chwi gofrestru gyda’r awdurdod lleol.

Mae’r adeiladau hyn yn cynnwys bwytai, caffis, gwestai, siopau, cantinau, stondinau mewn marchnadoedd, faniau arlwyo symudol a faniau dosbarthu bwyd.

Bydd yn ofynnol i rai busnesau sydd yn ymdrin â chynnyrch anifeiliaid gael eu cymeradwyo gan yr awdurdod lleol neu’r Gwasanaeth Hylendid Bwyd, yn hytrach na chael eu trwyddedu. Os nad ydych yn sicr a ddylech ofyn am gymeradwyaeth ynte cofrestr ar gyfer eich busnes, cysylltwch â’ch awdurdod lleol.

Cymeradwyo Eiddo ac Adeiladau Bwyd

Cofrestru Eiddo ac Adeiladau Bwyd

Meini prawf cymhwyster

Dim darpariaeth mewn deddfwriaeth

Gair am y Rheoleiddio

Crynodeb o'r rheoliadau sy'n ymwneud â'r drwydded hon (laying down specific hygiene rules for food of animal origin)

Crynodeb o'r rheoliadau sy'n ymwneud â'r drwydded hon (on the hygiene of foodstuffs)

Y broses o werthuso ceisiadau

Dim darpariaeth mewn deddfwriaeth

A fydd caniatâd dealledig yn berthnasol?

Bydd - golyga hyn y byddwch yn gallu gweithredu union fel pe byddai eich cais wedi ei dderbyn hyd yn oed os nad ydych wedi clywed gan yr awdurdod lleol erbyn diwedd y cyfnod targed ar gyfer cwblhau.

Cyfnod Cyrraedd y Targed 30 diwrnod calendr.
Ffioedd Trwyddedu

Ffioedd Trwyddedu.

Gwneud cais ar-lein

Gwnewch gais am gofrestru sefydliad busnes bwyd (cyswllt allanol / saesneg yn unig)

Gweithredu pan fydd cais yn methu

Cysylltwch â Cyngor Wrecsam yn gyntaf.

Camau gan ddeiliad trwydded

Cysylltwch â Cyngor Wrecsam yn gyntaf.

Cwynion gan ddefnyddwyr

Pe byddai defnyddiwr yn gwneud cwyn, ein cyngor fyddai i chwi gysylltu â'r masnachwr - trwy lythyr (gyda phrawf danfon). Os na fydd hynny yn llwyddiannus, ac os ydych yn byw yn y DU, gall Consumer Direct roi cyngor i chwi. Y tu allan i'r DU, cysylltwch â Chanolfan Defnyddwyr Ewrop y DU sef yr UK European Consumer Centre.

Cymdeithasau masnach

Chilled Food Association

National Federation of Meat and Food Traders

Northern Ireland Food and Drink Association (NIFDA)

Scottish Food and Drink Federation (SFDF)