Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cyfarwyddyd Ewropeaidd - Trwyddedau - Tŷ Amlfeddiannaeth (TA)

Crynodeb Trwydded

Os ydych yn rhentu eiddo ar gyfer tŷ amlfeddiannaeth (TA), gall fod arnoch eisiau trwydded gan eich Awdurdod Lleol.

Mae'r awdurdod leol yn rhedeg cynllun trwyddedu Gorfodol a Ychwanegol.

Am fwy o wybodaeth ewch i Trwyddedu Tai Amlfeddiannaeth (TTA).

Meini prawf cymhwyster

Rhaid gwneud cais i'r awdurdod tai lleol.

Mae ffi yn daladwy.

Rhaid i chi fod yn berson cymwys a phriodol i ddal y drwydded.

Rhaid ir ddarpar rheolwr fod yn cymwys a phriodol i ddal y drwydded

Gair am y Rheoleiddio

Crynodeb o'r rheoliadau sy'n ymwneud â'r drwydded hon

Y broses o werthuso ceisiadau

Caniateir trwydded os:

  • os yw'r tŷ - neu os gellir ei wneud - yn addas ar gyfer aml feddianu
  • os yw'r ceisydd yn berson cymwys a phriodol a'r person mwyaf addas i ddal y drwydded fod gan y rheolwr arfaethedig reolaeth ar y tŷ
  • a'i fod yn berson cymwys a phriodol i fod yn rheolwr fod y trefniadau rheoli yn foddhaol
A fydd caniatâd dealledig yn berthnasol?

Na Fydd. Er budd y cyhoedd mae'n ofynnol i'r awdurdod brosesu eich cais cyn y gellir ei ganiatáu. Os na fyddwch wedi clywed gan yr awdurdod lleol o fewn amser rhesymol, byddwch cystal â chysylltu â hwy - gallwch wneud hyn ar-lein os ydych wedi gwneud eich cais trwy'r gwasanaeth UK Welcomes neu defnyddiwch y manylion cyswllt isod.

Cyfnod Cyrraedd y Targed 70 diwrnod calendr.
Ffioedd Trwyddedu

Ffioedd Trwyddedu.

Gwneud cais ar-lein

Gwnewch gais am drwydded dŷ amlfeddiannaeth

Gadewch i ni wybod am newid i'ch trwydded tŷ amlfeddiannaeth presennol

Manylion cyswllt

Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, Gwasanaethau Tai, Ffordd Rhuthun, Wrecsam LL13 7TU

Ffôn: 01978 298989
E-bost: HealthandHousing@wrexham.gov.uk

Gweithredu pan fydd cais yn methu

Cysylltwch â Cyngor Wrecsam yn gyntaf.

Gall apelio i dribunal eiddo preswyl.

Rhaid apelio o fewn 28 diwrnod i'r penderfyniad.

Camau gan ddeiliad trwydded

Cysylltwch â Cyngor Wrecsam yn gyntaf.

Gall unrhyw ddeiliad trwydded sydd yn dymuno apelio yn erbyn amod ynghlwm wrth ei drwydded neu penderfyniad i amrywio neu wrthod trwydded wneud apêl i dribiwnal eiddo preswyl

Rhaid apelio o fewn 28 diwrnod i'r penderfyniad

Cwynion gan ddefnyddwyr

Gall apelio i dribunal eiddo preswyl. Rhaid apelio o fewn 28 diwrnod i'r penderfyniad.

Cymdeithasau masnach

National Approved Letting Scheme

Rhentu Doeth Cymru