Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cyfarwyddyd Ewropeaidd - Trwyddedau - Casglu o dŷ i dŷ

I wneud casgliad o-dŷ-i-dŷ ar gyfer dibenion elusennol yng Nghymru a Lloegr rhaid i chi gael trwydded gan yr Awdurdod Lleol.

Meini prawf cymhwyster

Rhaid i’r cais fod yn y ffurf a bennir gan yr Awdurdod Lleol.

Rhaid i chi fod yn berson priodol ac addas.

Gair am y Rheoleiddio

Crynodeb o'r rheoliadau sy'n ymwneud â'r drwydded hon

Y broses o werthuso ceisiadau

Dim darpariaeth yn y ddeddfwriaeth.

A fydd caniatâd dealledig yn berthnasol?

Bydd - Golyga hyn y byddwch yn gallu gweithredu union fel pe byddai eich cais wedi ei dderbyn hyd yn oed os nad ydych wedi clywed gan yr awdurdod lleol erbyn diwedd y cyfnod targed ar gyfer cwblhau.

Cyfnod Cyrraedd y Targed 21 diwrnod calendr.
Ffioedd Trwyddedu

Ffioedd Trwyddedu.

Gwneud cais ar-lein

Cais i redeg casgliad elusenol

Gadael i ni wybod am ganlyniadau y casgliad elusenol

Manylion cyswllt

Gwasanaethau Gwarchod y Cyhoedd, 16 Stryd yr Arglwydd, Wrecsam, LL11 1LG

Ffôn: 01978 298990
E-bost: licensingservice@wrexham.gov.uk

Gweithredu pan fydd cais yn methu

Cysylltwch â Cyngor Wrecsam yn gyntaf.

Mae gennych yr hawl i apelio i'r Gweinidog ar gyfer y Swyddfa Cabinet

Mae'n rhaid apelio o fewn 14 diwrnod i'r cais gael ei wrthod.

Camau gan ddeiliad trwydded

Cysylltwch â Cyngor Wrecsam yn gyntaf.

Mae gennych yr hawl i apelio i'r Gweinidog ar gyfer y Swyddfa Cabinet

Mae'n rhaid apelio o fewn 14 diwrnod i'r cais gael ei wrthod.

Cwynion gan ddefnyddwyr

Pe byddai defnyddiwr yn gwneud cwyn, ein cyngor fyddai i chwi gysylltu â'r masnachwr - trwy lythyr (gyda phrawf danfon). Os na fydd hynny yn llwyddiannus, ac os ydych yn byw yn y DU, gall Consumer Direct roi cyngor i chwi. Y tu allan i'r DU, cysylltwch â Chanolfan Defnyddwyr Ewrop y DU sef yr UK European Consumer Centre.

Cymdeithasau masnach

Dim