Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Trwydded Palmant

Crynodeb o’r drwydded:

Mae arnoch angen trwydded gan eich awdurdod lleol i  roi byrddau, cadeiriau a dodrefni dros dro eraill ar y palmant yng Nghymru a Lloegr.

Efallai bydd amodau’n berthnasol a ffi’n daladwy.

Meini Prawf Cymhwyster

Efallai byd angen caniatâd blaen siop a mannau cerdded yn gyntaf.

Crynodeb o’r Rheoliad

Crynodeb o'r rheoliadau sy'n ymwneud â'r drwydded hon

Proses Gwerthuso Cais

Mae’n rhaid rhoi hysbysiad cyhoeddus o’r cais yn manylu’r cynnig a’r dyddiad cau ar gyfer derbyn sylwadau.

Mae’n rhaid ystyried pob un sylwad sy’n dod i law.

Mae’n rhaid ymgynghori gydag unrhyw adrannau perthnasol eraill.

Ni ddylid gwrthod yn afresymol y caniatâd.

A fydd Caniatâd Mud yn berthnasol?

Bydd. Mae hyn yn golygu y gallwch weithredu fel petai eich cais wedi’i ganiatáu os nad ydych wedi clywed gan yr awdurdod lleol erbyn diwedd y cyfnod cwblhau targed.

Dyddiad Cwblhau Targed 28 diwrnod calendr.
Ffioedd

Gweler y Ffurflen Gais Trwydded.

Cysylltwch â

Tîm Canol Y Dref, Tŷ Pawb, Stryt y Farchnad, Wrecsam, LL13 8BY

Ffôn: 01978 292540
E-bost: wrexhammarkets@wrexham.gov.uk

Unioni Cais sydd wedi methu

Cysylltwch â Chyngor Wrecsam yn y lle cyntaf.

Bydd cymrodeddwr penodedig yn penderfynu os yw’r caniatâd wedi’i wrthod yn afresymol.

Unioni Deiliad y Drwydded

Cysylltwch â Chyngor Wrecsam yn y lle cyntaf.

Bydd cymrodeddwr penodedig yn penderfynu os oes anghytundeb i’r amodau ynghlwm.

Cwynion gan Ddefnyddiwr

Byddwn bob amser yn cynghori os bydd cwyn, i chi gysylltu gyntaf â'r masnachwr - drwy lythyr (gyda phrawf dosbarthu). Os nad yw hyn wedi gweithio, a’ch bod wedi eich lleoli yn y DU, byddl Gwasanaeth Defnyddwyr Cyngor Ar Bopeth roi cyngor i chwi. Os ydych o du allan i’r DU, cysylltwch â’r Ganolfan Defnyddwyr Ewropeaidd y DU.

Cymdeithasau masnach

Dim

Ceisiadau sy’n cael eu hymgynghori ar hyn o bryd:

Busnes (Diwedd cyfnod rhybudd)

Gellir gweld ceisiadau drwy apwyntiad yn Tŷ Pawb neu drwy anfon e-bost at wrexhammarkets@wrexham.gov.uk