Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cyfarwyddyd Ewropeaidd - Trwyddedau - Anifeiliaid sy'n perfformio

Os ydych yn arddangos, yn defnyddio neu yn hyfforddi anifeiliaid perfformio, yn Lloegr, Cymru neu yn yr Alban, mae’n rhaid i chwi gofrestru gyda’ch awdurdod lleol.

Rhaid i geisiadau gynnwys manylion am yr anifeiliaid a’r perfformiadau y byddant yn cymryd rhan ynddynt. Mae’n bosibl y bydd ffi yn daladwy.

Meini prawf cymhwyster

Dim darpariaeth mewn deddfwriaeth

Gair am y Rheoleiddio

Crynodeb o'r rheoliadau sy'n ymwneud â'r drwydded hon

Y broses o werthuso ceisiadau

Dim darpariaeth mewn deddfwriaeth

A fydd caniatâd dealledig yn berthnasol?

Bydd - golyga hyn y byddwch yn gallu gweithredu union fel pe byddai eich cais wedi ei dderbyn hyd yn oed os nad ydych wedi clywed gan yr awdurdod lleol erbyn diwedd y cyfnod targed ar gyfer cwblhau.

Cyfnod Cyrraedd y Targed 48 diwrnod calendr.
Ffioedd Trwyddedu

Ffioedd Trwyddedu.

Gwneud cais ar-lein

Gwnewch gais am dystysgrif neu cofrestriaeth ar gyfer arddangos neu hyfforddi anifeiliaid sy'n perfformio

Gadewch i ni wybod am newid i'ch cofrestriaeth ar gyfer arddangos neu hyffordii anifeiliad sy'n perfformio

Manylion cyswllt

Fwyd a Ffermio, Gwasanaethau diogelu'r cyhoedd, 16 Stryd yr Arglwydd, Wrecsam LL11 1LG

E-bost: foodandfarming@wrexham.gov.uk

Gweithredu pan fydd cais yn methu

Cysylltwch â Cyngor Wrecsam yn gyntaf.

Camau gan ddeiliad trwydded

Cysylltwch â Cyngor Wrecsam yn gyntaf.

Cwynion gan ddefnyddwyr

Pe byddai defnyddiwr yn gwneud cwyn, ein cyngor fyddai i chwi gysylltu â'r masnachwr - trwy lythyr (gyda phrawf danfon). Os na fydd hynny yn llwyddiannus, ac os ydych yn byw yn y DU, gall Consumer Direct roi cyngor i chwi. Y tu allan i'r DU, cysylltwch â Chanolfan Defnyddwyr Ewrop y DU sef yr UK European Consumer Centre.

Iawndal eraill

Gall swyddog o'r heddlu ne swyddog o'r awdurdod lleol wneud cwyn i'r Llys ynadon leol os ydynt yn teimlo bod anifeiliad wedi'i trafod yn greulon.

Cymdeithasau masnachThe International Marine Animal Trainers' Association
The Association of Circus Proprietors of Great Britain