Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cyfarwyddyd Ewropeaidd - Trwyddedau - Siopau anifeiliaid anwes

I gadw busnes gwerthu anifeiliaid anwes mae’n rhaid i chi gael trwydded gan eich cyngor lleol. Mae hyn yn cynnwys pob gwerthiant masnachol o anifeiliaid anwes, yn cynnwys siopau anifeiliaid anwes a busnesau’n gwerthu anifeiliaid anwes dros y rhyngrwyd.

Meini prawf cymhwyster

Ni chaniateir i geiswyr sydd wedi eu gwahardd rhag cadw siop anifeiliaid anwes, wneud cais am drwydded siop anifeiliaid anwes.

Bydd ffi, a bennir gan y Cyngor Lleol, i’w dalu wrth wneud y cais.

Gair am y Rheoleiddio

Crynodeb o'r rheoliadau sy'n ymwneud â'r drwydded hon

Y broses o werthuso ceisiadau

Mae’n rhaid i Gynghorau Lleol ystyried y canlynol wrth drafod cais am drwydded siop anifeiliaid anwes:

  • y bydd anifeiliaid yn cael eu cadw mewn lle addas, er enghraifft mewn perthynas â thymheredd, maint, golau, awyriad a glendid
  • y darperir digon o fwyd a diod i’r anifeiliaid ac yr ymwelir â hwy yn briodol yn awr ac yn y man
  • na werthir anifail mamalaidd yn rhy ifanc
  • y cymerir camau i rwystro clefydau rhag lledaenu rhwng yr anifeiliaid
  • y bydd darpariaeth ddigonol rhag tân ac argyfwng yn eu lle

Gellir gosod amodau ar y drwydded i sicrhau y cydymffurfir â’r uchod.

A fydd caniatâd dealledig yn berthnasol?

Bydd - golyga hyn y byddwch yn gallu gweithredu union fel pe byddai eich cais wedi ei dderbyn hyd yn oed os nad ydych wedi clywed gan yr awdurdod lleol erbyn diwedd y cyfnod targed ar gyfer cwblhau.

Cyfnod Cyrraedd y Targed 48 diwrnod calendr.
Ffioedd Trwyddedu

Ffioedd Trwyddedu.

Gwneud cais ar-lein

Gwnewch gais i redeg siop anifeiliaid anwes

Gadewch i ni wybod am newid i'ch siop anifeiliaid anwes presennol

Manylion cyswllt

Gwasanaeth Diogelu’r Cyhoedd, 16 Stryt yr Arglwydd, Wrecsam LL11 1LG

Ffôn: 01978 298990
E-bost: public_protection_service@wrexham.gov.uk

Gweithredu pan fydd cais yn methu

Cysylltwch â Cyngor Wrecsam yn gyntaf.

Os gwrthodir unrhyw gais, gall y ceisydd wneud apêl i'r Llys Ynadol lleol. Gall y llys roi cyfeiriad ar roi trwydded.

Camau gan ddeiliad trwydded

Cysylltwch â Cyngor Wrecsam yn gyntaf.

Gall unrhyw ddeiliad trwydded sydd yn dymuno apelio yn erbyn amod ynghlwm wrth ei drwydded wneud apêl i'w Llys Ynadon lleol. Gall y llys roi cyfeiriad ar yr amod.

Cwynion gan ddefnyddwyr

Pe byddai defnyddiwr yn gwneud cwyn, ein cyngor fyddai i chwi gysylltu â'r masnachwr - trwy lythyr (gyda phrawf danfon). Os na fydd hynny yn llwyddiannus, ac os ydych yn byw yn y DU, gall Consumer Direct roi cyngor i chwi. Y tu allan i'r DU, cysylltwch â Chanolfan Defnyddwyr Ewrop y DU sef yr UK European Consumer Centre.

Cymdeithasau masnach

Pet Care Trust (PCT)