Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cyfarwyddyd Ewropeaidd - Trwyddedau - Storio petroliwm

I redeg busnes lle mae petrol yn cael ei storio ar gyfer dosbarthu yn uniongyrchol i danc tanwydd peiriant mewn danio - neu lle mae cyfanswm mawr o betrol yn cael ei storio ar gyfer defnydd preifat - mae'n rhaid i chi gael trwydded gan eich awdurdod trwyddedu petroliwm lleol.

Rhaid i geisiadau ar gyfer ardaloedd Llundain Fawr neu sir fetropolitan gael eu gwneud i'r awdurdod tân ac achub lleol. Ym mhob achos arall dylid gwneud ceisiadau i gyngor sir neu fwrdeistref lleol.

Bydd ffi yn daladwy am drwydded.

Gall amodau gael eu gosod ar drwydded.

Meini prawf cymhwyster

Dim darpariaeth mewn deddfwriaeth

Gair am y Rheoleiddio

Crynodeb o'r rheoliadau sy'n ymwneud â'r drwydded hon

Y broses o werthuso ceisiadau

Dim darpariaeth mewn deddfwriaeth

A fydd caniatâd dealledig yn berthnasol?

Na Fydd. Er budd y cyhoedd mae'n ofynnol i'r awdurdod brosesu eich cais cyn y gellir ei ganiatáu. Os na fyddwch wedi clywed gan yr awdurdod lleol o fewn amser rhesymol, byddwch cystal â chysylltu â hwy - gallwch wneud hyn ar-lein os ydych wedi gwneud eich cais trwy'r gwasanaeth Uk Welcomes neu defnyddiwch y manylion cyswllt isod.

Cyfnod Cyrraedd y Targed 56 diwrnod calendr.
Ffioedd Trwyddedu

Ffioedd Trwyddedu.

Gwneud cais ar-lein

Gwnewch gais am drwydded i storio petroliwm

Gadewch i ni wybod am newid i'ch drwydded petroliwm bresennol

Gwneud cais i adnewyddu trwydded storio petrolewm

Manylion cyswllt

Gwasanaeth Diogelu’r Cyhoedd, Neuadd y Dref, Wrecsam LL11 1AY

Ffôn: 01978 298990
E-bost: public_protection_service@wrexham.gov.uk

Gweithredu pan fydd cais yn methu

Cysylltwch â Cyngor Wrecsam yn gyntaf.

Os caiff y cais ei wrthod, gall yr ymgeisydd apelio i'r Ysgrifennydd Gwladol.

Camau gan ddeiliad trwydded

Cysylltwch â Cyngor Wrecsam yn gyntaf.

Cwynion gan ddefnyddwyr

Pe byddai defnyddiwr yn gwneud cwyn, ein cyngor fyddai i chwi gysylltu â'r masnachwr - trwy lythyr (gyda phrawf danfon). Os na fydd hynny yn llwyddiannus, ac os ydych yn byw yn y DU, gall Consumer Direct roi cyngor i chwi. Y tu allan i'r DU, cysylltwch â Chanolfan Defnyddwyr Ewrop y DU sef yr UK European Consumer Centre.

Cymdeithasau masnach

Federation of Petroleum Suppliers

FPS Forecourt Division

Petrol Retailers Association (PRA)