Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cyfarwyddyd Ewropeaidd - Trwyddedau - Cymeradwyaeth adeilad ar gyfer seremoniau priodas neu sifil

I gynnal seremoni sifil neu briodas mewn adeiladau yng Nghymru neu Loegr, rhaid iddynt gael cymeradwyaeth gan eich Awdurdod Lleol.

Meini prawf cymhwyster

Rhaid i chi fod yn berchennog neu'n ymddiriedolwr y safle i wneud cais am ganiatâd i gynnal seremonïau sifil neu briodasau.

Rhaid i'r cais fod yn ysgrifenedig (yn cynnwys moddau electronig) ac yn cynnwys:

  • enw a chyfeiriad y ceisydd
  • unrhyw wybodaeth arall sydd ar yr Awdurdod Lleol ei angen
  • cynllun o'r adeilad sy'n nodi'n glir yr ystafell neu'r ystafelloedd y bydd y gweithrediadau'n digwydd

Gall fod ffi'n daladwy.

Gair am y Rheoleiddio

Crynodeb o'r rheoliadau sy'n ymwneud â'r drwydded hon

Y broses o werthuso ceisiadau

Fe archwilir eich adeilad.

Bydd eich cais a'ch cynllun ar gael i'r cyhoedd eu harchwilio ynghyd â hysbyseb cyhoeddus o'r cais wedi ei roi mewn papur lleol fel rhan o broses ymgynghoriad cyhoeddus.

Er mwyn ei ganiatáu rhaid i'ch cais fod yn y fformat cywir a'ch safle yn cael ei hystyried yn addas.

Fodd bynnag, gall eich cais yn dal i gael ei wrthod os teimlir bod gormod o safleoedd wedi eu cymeradwyo yn yr ardal i'r cofrestrydd allu eu mynychu.

Gall amodau gael eu gosod ar eich cymeradwyaeth.

Gall y Cofrestrydd Cyffredinol roi arweiniad i Awdurdodau Lleol i'w cynorthwyo i wneud eu penderfyniad.

A fydd caniatâd dealledig yn berthnasol?

Bydd Golyga hyn y byddwch yn gallu gweithredu union fel pe byddai eich cais wedi ei dderbyn hyd yn oed os nad ydych wedi clywed gan yr awdurdod lleol erbyn diwedd y cyfnod targed ar gyfer cwblhau.

Cyfnod Cyrraedd y Targed 48 diwrnod calendr.
Ffioedd Trwyddedu

Ffioedd Trwyddedu.

Gwneud cais ar-lein

Gwnewch gais am gymerdwyaeth adeilad ar gyfer seremoniau priodas neu sifil

Gadewch i ni wybod am newid i'ch manylion presennol

Manylion cyswllt

Swyddfa Gofrestru, Neuadd y Dref, Wrecsam, LL11 1AY

Ffôn: 01978 298997
E-bost: registration@wrexham.gov.uk

Gweithredu pan fydd cais yn methu

Cysylltwch â Cyngor Wrecsam yn gyntaf.

Os gwrthodir unrhyw gais, gall y ceisydd ofyn am adolyiad.

Mae'n rhaid i chi ddanfon eich cais am adolygiad i' r swyddog priodol yn yr awdurdod lleol ynghyd â'r ffi.

Camau gan ddeiliad trwydded

Cysylltwch â Cyngor Wrecsam yn gyntaf.

Gall unrhyw ddeiliad trwydded sydd yn dymuno apelio , n erbyn amod ynghlwm wrth ei drwydded wneud apêl i'w

Mae gennych y hawl i ofyn am adolygiad o'r amodau a roddwyd gan yr awdurdod lleol, gwrthod i adnewyddu neu diddymiad o gymeradwyaeth.

Mae'n rhaid i chi ddanfon eich cais am adolygiad i' r swyddfa yn yr awdurdod lleol ynghyd â'r ffi.

Cwynion gan ddefnyddwyr

Pe byddai defnyddiwr yn gwneud cwyn, ein cyngor fyddai i chwi gysylltu â'r masnachwr - trwy lythyr (gyda phrawf danfon). Os na fydd hynny yn llwyddiannus, ac os ydych yn byw yn y DU, gall Consumer Direct roi cyngor i chwi. Y tu allan i'r DU, cysylltwch â Chanolfan Defnyddwyr Ewrop y DU sef yr UK European Consumer Centre.

Iawndal eraill

Os ydych yn gwrthwynebu cais am cymeradwyo adeilad rhowch hysbysiad i'ch awdurdod lleol o fewn 21 diwrnod o'r hysbysiad am gais yn ymddangos yn y papur lleol.

Cymdeithasau masnach

Hotel Marketing Association