Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cyfarwyddyd Ewropeaidd - Trwyddedau - Adeiladau alcohol ac adloniant

I ddarparu lluniaeth hwyr y nos ac adloniant rheoledig, ac i werthu alcohol, mae angen trwydded arnoch gan yr Awdurdod Lleol os ydych yng Nghymru a Lloegr.

Meini prawf cymhwyster

Gall unrhyw un o’r canlynol wneud cais am drwydded adeilad

 • unrhyw un sydd fel arfer yn cynnal busnes yn yr adeilad sy’n berthnasol i’r cais
 • clwb cydnabyddedig
 • elusen
 • corff gwasanaeth iechyd
 • person sydd wedi ei gofrestru dan Ddeddf Gofal Safonol 2000 mewn  perthynas ag ysbyty annibynnol
 • prif swyddog heddlu yng Nghymru a Lloegr
 • unrhyw un sy’n cyflawni swyddogaeth statudol dan uchelfraint Ei Mawrhydi
 • person o sefydliad addysgol
 • unrhyw berson arall a ganiateir

Ni ddylai ceiswyr fod dan 18 oed.

Gair am y Rheoleiddio

Crynodeb o'r rheoliadau sy'n ymwneud â'r drwydded hon

Y broses o werthuso ceisiadau

Rhaid gyrru’r ceisiadau i awdurdod trwyddedu dros yr ardal y lleolir yr adeilad.

Rhaid i geisiadau fod mewn fformat penodol ynghyd ag unrhyw ffi gofynnol, rhaglen weithredu, cynllun o’r safle a ffurflen ganiatâd gan oruchwyliwr y safle (ar gyfer ceisiadau lle bydd gwerthiant alcohol yn weithgaredd trwyddedadwy).

Bydd rhaglen weithredu’n cynnwys manylion am:

 • y gweithgaredd trwyddedadwy
 • yr amserau pan ddigwydd y gweithgareddau
 • unrhyw amserau eraill y bydd yr adeilad ar agor i’r cyhoedd
 • mewn achos o geiswyr sy’n dymuno cael trwydded gyfyngedig, y cyfnod sydd angen y drwydded
 • gwybodaeth mewn perthynas â goruchwyliwr y safle
 • pa un a fydd unrhyw alcohol sydd i gael ei werthu i’w yfed ar y safle neu du allan iddi, neu’r ddau
 • y camau arfaethedig i’w cymryd i hyrwyddo amcanion y drwydded
 • unrhyw wybodaeth arall

Gall y bydd angen i’r ceiswyr hysbysu eu cais ac i roi hysbysiad o’u cais i unrhyw berson arall neu gorff cyfrifol e.e. Awdurdod Lleol, prif swyddog yr heddlu neu’r awdurdod tân ac achub.

Rhaid i’r awdurdod trwyddedu ganiatáu’r cais, a all fod yn ddarostyngedig i amodau. Rhaid cynnal gwrandawiad os gwneir unrhyw gynrychioliad mewn perthynas â’r cais. Os cynhelir y gwrandawiad, gellir caniatáu’r drwydded neu ei chaniatáu yn ddarostyngedig i  amodau ychwanegol, gall gweithgareddau trwyddedadwy a restrwyd yn y cais gael eu gwahardd neu gellir gwrthod y cais. 

Bydd yr awdurdod trwyddedu yn rhoi rhybudd o’i benderfyniad i’r ceisydd, unrhyw berson a wnaeth gynrychioliad perthnasol (h.y. cynrychioliadau nad ystyrid yn ddisylwedd neu’n drallodus) a phrif swyddog yr heddlu.

Gellir gwneud cais hefyd i newid neu drosglwyddo trwydded. Gall y bydd angen cynnal gwrandawiad os gwneir cynrychioliad neu os na chwrddwyd ag amodau perthnasol i drosglwyddiad.

Ceisiadau eraill y gellir eu gwneud yw ceisiadau am hysbysiad awdurdod dros dro  yn dilyn marwolaeth, analluogrwydd neu fethdaliad daliwr trwydded neu geisiadau adolygu.

A fydd caniatâd dealledig yn berthnasol?

Bydd. Golyga hyn y byddwch yn gallu gweithredu union fel pe byddai eich cais wedi ei dderbyn hyd yn oed os nad ydych wedi clywed gan yr awdurdod lleol erbyn diwedd y cyfnod targed ar gyfer cwblhau.

Cyfnod Cyrraedd y Targed 40 diwrnod calendr.
Ffioedd Trwyddedu

Ffioedd Trwyddedu.

Gwneud cais ar-lein

Nodwch, os ydych chi’n gwneud cais i werthu / prynu alcohol, fe fydd angen i chi hefyd ddarparu ffurflen ‘Cydsyniad i gael eich enwebu fel Adeilad Dynodedig’.

Gwnewch gais am drwydded adeilad

Gwnewch gais am ddatganiad dros dro

Gwnewch gais er mwyn datgymhwyso arolygwr dynodedig yr adeilad

Gadewch i ni wybod am newid bychan i'ch adeilad

Gwnewch gais i amrywio eich trwydded adeilad

Gwnewch gais i drosglwyddo eich trwydded adeilad

Gadewch i ni wybod am ddiddordeb mewn adeilad yn ôl adain 178

Gadewch i ni wybod am newid i'ch hysbysiad awdurdod dros dro presennol

Gadewch i ni wybod am newid i'ch caniatad presennol i drosglwyddo

Hysbyswch ni am eich cais i'ch diddymu fel arolygwr dynodedig yr adeilad

Gadewch i ni wybod am newid i'ch caniatad i fod yn ddynodedig

Gadewch i ni wybod am unrhyw newid i'ch cais presennol i amrywio trwydded adeilad er mwyn nodi unigolyn fel arolygwr dynodedig yr adeilad

Hysbyswch ni am newid mewn enw neu gyfeiriad

Ymestyn neu adnewyddu eich tâliad blynyddol

Manylion cyswllt

Gwasanaethau Gwarchod y Cyhoedd, 16 Stryd yr Arglwydd, Wrecsam, LL11 1LG

Ffôn: 01978 298990
E-bost: licensingservice@wrexham.gov.uk

Gweithredu pan fydd cais yn methu

Cysylltwch â Cyngor Wrecsam yn gyntaf.

Os gwrthodir unrhyw gais, gall y ceisydd wneud apêl. Gwneir apeliadau i'r Llys Ynadon o fewn 21 diwrnod o'r penderfyniad.

Camau gan ddeiliad trwydded

Cysylltwch â Cyngor Wrecsam yn gyntaf.

Os bydd y cais yn cael ei wneud gan y prif gwnstabl, fel disgrifir isod, a bydd camau dros dro yn cael ei gymryd gan yr awdurdod trwyddedu gallwch wneud cynrychiolaeth. Bydd rhaid cynnal gwrandawiad o fewn 48 awr o'ch cynrychiolaeth.

Gall unrhyw ddeiliad trwydded sydd yn dymuno apelio yn erbyn amod ynghlwm wrth ei drwydded, penderfyniad i wrthod cais am amrywiad, penderfyniad i wrthod cais i drosglwyddo neu benderfyniad i eithrio gweithgaredd neu berson fel arolygwr adeilad.

Gwneir apeliadau i'r Llys Ynadon o fewn 21 diwrnod o'r penderfyniad.

Cwynion gan ddefnyddwyr

Gall person a diddordeb neu awdurdod cyfrifol wneud cais i'r awdurdod trwyddedu i adolygu trwydded yr adeilad. Bydd gwrandawiad yn cael ei gynnal gan yr awdurdod trwyddedu.

Gwneir apeliadau i'r Llys Ynadon o fewn 21 diwrnod o'r penderfyniad.

Iawndal eraill

Gall prif gwnstabl yr ardal ble lleolir yr adeilad wneud cais i'r awdurdod trwyddedu am adolygiad o'r drwydded os yw'r adeilad wedi'i drwyddedu i fanwerthu alcohol ac mae uwch swyddog wedi tystio ei bod o'r farn bod yr adeilad yn gysylltiol ynteu gyda throsedd difrifol neu anhrefn neu'r ddau. Bydd gwrandawiad yn cael ei gynnal a bydd deilodd y drwydded a phersonau gyda diddordeb yn cael y cyfle i wneud gosodiadau.

Gall prif gwnstabl roi hysbyseb i'r awdurdod trwyddedu os ydynt yn coelio bod trosglwyddo trwydded o, o dan gais amrywiaeth yn gallu tanseilio amcanion trosedd. Bydd rhaid rhoi hysbysiad o fewn 14 diwrnod o dderbyn hysbysiad o'r cais.

Gall person a diddordeb neu awdurdod cyfrifol wneud gosodiadau mewn perthynas i gais trwyddedu neu ofyn i'r corff trwyddedu adolygu'r drwydded

Gall person a diddordeb neu awdurdod cyfrifol wneud cais i'r awdurdod trwyddedu adolygu'r drwydded. Bydd gwrandawiad yn cael ei gynnal gan yr awdurdod trwyddedu.

Gall prif gwnstabl wneud gosodiadau i'r awdurdod trwyddedu am adolygiad o'r drwydded os yw'r adeilad wedi'i drwyddedu i fanwerthu alcohol ac mae uwch swyddog wedi tystio ei bod o'r farn bod yr adeilad yn gysylltiol ynteu gyda throsedd difrifol neu anhrefn neu'r ddau.

Gall person a diddordeb neu awdurdod cyfrifol a wneir gosodiadau perthnasol apelio yn erbyn rhoi trwydded neu yn erbyn unrhyw amod, amrywiaeth, gweithgaredd trwyddedu neu benderfyniad arolygwr. 

Gwneir apeliadau i'r Llys Ynadon o fewn 21 diwrnod o'r penderfyniad.

Cymdeithasau masnach

Association of Licensed Multiple Retailers (ALMR)

Broadcasting, Entertainment, Cinematograph and Theatre Union (BECTU)

Federation of Licensed Victuallers Associations (FLVA)