Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cyfarwyddyd Ewropeaidd - Trwyddedau - Sefydliadau marchogaeth

Er mwyn rhedeg busnes marchogaeth (lle caiff ceffylau neu ferlod eu llogi ar gyfer marchogaeth neu eu defnyddio ar gyfer hyfforddi marchogion) yn Lloegr, Cymru neu'r Alban, bydd yn ofynnol i chwi dderbyn trwydded gan yr awdurdod lleol.

Meini prawf cymhwyster

Rhaid i ymgeiswyr fod dros 18 oed. Yn Lloegr a Chymru ni chaniateir iddynt fod wedi eu hatal rhag:

 • Cadw busnes marchogaeth
 • Cadw siop anifeiliaid anwes yn unol â Deddf Anifeiliaid Anwes 1951
 • Bod yng ngofal anifeiliaid yn unol â Deddf Diogelu Anifeiliaid (Diwygiedig) 1954
 • Cadw busnesau llety ar gyfer anifeiliaid yn unol â Deddf Sefydliadau Lletya Anifeiliaid 1963
 • Cadw neu fod yn berchen ar anifeiliaid, bod mewn sefyllfa i ddylanwadu ar y modd y caiff anifeiliaid eu cadw, delio mewn anifeiliaid neu gludo neu fod yn ymwneud â chludo anifeiliaid yn unol â Deddf Lles Anifeiliaid 2006.
 • Bod yn berchen, cadw, gludo neu ddelio mewn anifeiliaid yn unol â Deddf Iechyd a Lles Anifeiliaid (Yr Alban) 2006
 • Yn yr Alban, ni chaniateir i ymgeiswyr fod wedi eu hatal rhag:
 • Cadw ci yn unol â Deddf Diogelu Anifeiliaid (Creulondeb i Gŵn) 1933 neu Ddeddf Diogelu Anifeiliaid (Creulondeb i Gŵn) (Yr Alban) 1934
 • Cadw siop anifeiliaid anwes yn unol â Deddf Anifeiliaid Anwes 1951
 • Bod yn warchodwr i anifeiliaid yn unol â Deddf Gwarchod Anifeiliaid (Gwelliant) Act 1954
 • Cadw busnes lletya anifeiliaid yn unol â Deddf Sefydliadau Lletya Anifeiliaid 1963
 • Gofalu am anifeiliaid yn unol â Deddf Iechyd Anifeiliaid 1981 yn dilyn eich barnu'n euog o heintio anifail yn fwriadol gydag afiechyd
 • Bod yn berchen, cadw, delio neu gludo anifeiliaid, gweithio gydag anifeiliaid, defnyddio, marchogaeth neu yrru anifeiliaid, darparu gwasanaethau anifeiliaid, meddiannu anifeiliaid ar gyfer unrhyw rai o'r dibenion hyn neu fod yng ngofal    anifeiliaid ar gyfer unrhyw ddibenion eraill yn unol â Deddf Iechyd a Lles Anifeiliaid (Yr Alban) 2006

Bydd yn ofynnol i ymgeiswyr dalu unrhyw ffi berthnasol a chydymffurfio gydag unrhyw amodau a fydd ynghlwm wrth y drwydded.

Gair am y Rheoleiddio

Crynodeb o'r rheoliadau sy'n ymwneud â'r drwydded hon

Y broses o werthuso ceisiadau

Cyn dod i benderfyniad ynghylch cais, mae'n rhaid i'r awdurdod lleol yn gyntaf roi sylw i adroddiad gan filfeddyg neu ymarferydd, yn nodi'n fanwl os yw'r adeiladau yn addas ar gyfer busnes marchogaeth ac yn nodi cyflwr yr adeiladau ac unrhyw geffylau ar y safle.

Bydd yr awdurdod lleol hefyd yn cymryd i ystyriaeth os yw'r ymgeisydd yn addas ac yn gymwys i gael trwydded. Mae'n ofynnol iddynt fod wedi eu bodloni ynghylch y canlynol:

 • Y rhoddir ystyriaeth i gyflwr y ceffylau a'u bod yn cael eu cynnal mewn iechyd derbyniol a'u cyrff yn gymwys i'r tasgau, ac os yw'r ceffyl i'w farchogaeth neu ei ddefnyddio ar gyfer hyfforddi marchogion, ei fod yn addas i'r diben hwnnw.
 • Y caiff traed yr anifeiliaid eu trin yn y modd cywir a bod y pedolau yn cael eu ffitio'n gywir a'u cynnal mewn cyflwr da.
 • Bod llety addas ar gyfer y ceffylau.
 • Bod porfa addas, cysgod a dŵr ar gyfer ceffylau a gedwir ar y borfa ac y caiff porthiant ychwanegol ei ddarparu os a phan fydd ei angen.
 • Y darperir porthiant addas, dŵr a gwely addas ar gyfer y ceffylau, y cânt eu gwastrodi yn rheolaidd, eu hymarfer yn rheolaidd ac y cedwir llygad arnynt yn gyson.
 • Y cymerir camau i leihau'r perygl o ledaenu clefydau heintus, y darperir ac y cedwir cyfarpar cymorth cyntaf a meddyginiaethau milfeddygol.
 • Bod trefniadau addas wedi eu sefydlu er mwyn diogelu a symud y ceffylau mewn achos o dân, ac fel rhan o hyn bydd enw, cyfeiriad a rhif ffôn deiliad y drwydded wedi ei arddangos y tu allan i'r adeilad a'r cyfarwyddiadau i'w dilyn mewn achos o dân wedi eu harddangos yno hefyd.  
 • Bod cyfleusterau storio porthiant, gwellt, cyfarpar stabl a chyfrwyaeth ar gael.
 • Yn ychwanegol at unrhyw amodau eraill, mae'n ofynnol i drwydded busnes marchogaeth gydymffurfio gyda'r amodau canlynol:
 • Na fydd unrhyw geffyl a archwiliwyd gan swyddog awdurdodedig ac y penderfynwyd ei fod angen sylw milfeddygol yn dychwelyd i weithio hyd nes bydd deiliad y drwydded wedi derbyn tystysgrif milfeddygol yn cadarnhau bod y ceffyl yn addas i weithio.
 • Na chaiff ceffyl ei logi allan na'i ddefnyddio ar gyfer hyfforddi heb i berson cyfrifol 16 mlwydd oed neu drosodd fod yn ei arolygu, oni bai bod deiliad y drwydded yn fodlon nad yw'r ceffyl angen arolygaeth.
 • Na chaiff y busnes ei adael yng ngofal person sydd dan 16 mlwydd oed.
 • Bod gan ddeiliad y drwydded yswiriant indemniad.
 • Bod deiliad y drwydded yn cadw cofrestr o'r holl geffylau yn ei feddiant sydd yn dair blwydd oed neu ieuengach a bod y gofrestr ar gael i'w archwilio ar unrhyw amser rhesymol.
A fydd caniatâd dealledig yn berthnasol?

Na Fydd. Er budd y cyhoedd mae'n ofynnol i'r awdurdod brosesu eich cais cyn y gellir ei ganiatáu. Os na fyddwch wedi clywed gan yr awdurdod lleol o fewn amser rhesymol, byddwch cystal â chysylltu â hwy - gallwch wneud hyn ar-lein os ydych wedi gwneud eich cais trwy'r gwasanaeth UK Welcomes neu defnyddiwch y manylion cyswllt isod.

Cyfnod Cyrraedd y Targed 48 diwrnod calendr.
Ffioedd Trwyddedu

Ffioedd Trwyddedu.

Gwneud cais ar-lein

Gwnewch gais am drwydded i redeg sefydliad marchogaeth

Gadewch i ni wybod am newid i'ch trwydded sewfydliad marchogaeth presennol

Manylion cyswllt

Gwasanaeth Diogelu’r Cyhoedd, Isadran Diogelu’r Amgylchedd, Trwyddedu, Ffordd Rhuthun, Wrecsam LL13 7HU

Ffôn: 01978 298990
E-bost: public_protection_service@wrexham.gov.uk

Gweithredu pan fydd cais yn methu

Cysylltwch â Cyngor Wrecsam yn gyntaf.

Os gwrthodir unrhyw gais, gall y ceisydd wneud apêl i'r Llys Ynadol lleol.

Camau gan ddeiliad trwydded

Cysylltwch â Cyngor Wrecsam yn gyntaf.

Gall unrhyw ddeiliad trwydded sydd yn dymuno apelio yn erbyn amod ynghlwm wrth ei drwydded wneud apêl i'w Llys Ynadon lleol.

Cwynion gan ddefnyddwyr

Pe byddai defnyddiwr yn gwneud cwyn, ein cyngor fyddai i chwi gysylltu â'r masnachwr - trwy lythyr (gyda phrawf danfon). Os na fydd hynny yn llwyddiannus, ac os ydych yn byw yn y DU, gall Consumer Direct roi cyngor i chwi. Y tu allan i'r DU, cysylltwch â Chanolfan Defnyddwyr Ewrop y DU sef yr UK European Consumer Centre.

Cymdeithasau masnach

Association of British Riding Schools (ABRS)

British Dressage

British Equestrian Federation (BEF)

British Equestrian Trade Association (BETA)