Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cyfarwyddyd Ewropeaidd - Trwyddedau - Diogelwch ym maesydd chwaraeon

Os ydych yn gweithredu maes chwarae yn Lloegr, yr Alban neu Gymru sydd ddim wedi'i ddynodi yn angen tystysgrif diogelwch, byddwch dal angen tystysgrif diogelwch am unrhyw eisteddle gorchuddiedig sy'n dal 500 neu fwy o wylwyr.

Meini prawf cymhwyster

I fod yn gymwys ar gyfer tystysgrif diogelwch cyffredinol, dylech fod y person sy'n gyfrifol am reolaeth y maes.

I fod yn gymwys ar gyfer tystysgrif diogelwch arbennig, dylech fod y person sy'n gyfrifol am y gweithgaredd i'w wylio o'r eisteddle ar yr achlysur.

Gair am y Rheoleiddio

Crynodeb o'r rheoliadau sy'n ymwneud â'r drwydded hon

Y broses o werthuso ceisiadau

Mae'n rhaid i ymgeiswyr ddarparu gwybodaeth a ofynnir am ynghyd a chynlluniau i'r awdurdod lleol o fewn yr amser a nodir. Os na fydd yn cael ei ddarparu o fewn yr amser a ganiatawyd bydd y cais yn cael ei gysidro i fod wedi'i thynnu yn ôl.

Bydd yr awdurdod lleol yn penderfynu os bydd unrhyw eisteddle yn eu hardal yn eisteddle rheoledig. Os benderfynir ei fod, cyflwynir rhybudd ar y person sy'n ymddangos i fod yn berson fyddai'n gymhwysol i dderbyn tystysgrif diogelwch cyffredinol. Bydd y rhybudd yn rhoi manylion o'r penderfyniad ac effeithiau'r penderfyniad.

Pan mae awdurdod lleol yn derbyn cais am dystysgrif diogelwch cyffredinol ar gyfer eisteddle rheoledig mewn maes chwaraeon mae'n rhaid iddynt benderfynu os yw'r eisteddle yn eisteddle rheoledig ac os yw’r ymgeisydd yw'r person sy'n gymwys ar gyfer derbyn y dystysgrif. Os ydynt wedi penderfynu yn barod bod yr eisteddle yn eisteddle rheoledig a heb ddiddymu'r penderfyniad, mae rhaid iddynt benderfynu os mae'r ymgeisydd yw'r person fyddai'n gymhwysol i dderbyn tystysgrif diogelwch cyffredinol.

Os yw'r awdurdod lleol yn derbyn cais am dystysgrif diogelwch arbennig ar gyfer eisteddle rheoledig mae'n rhaid iddynt benderfynu os yw'r ymgeisydd yn gymwys ar gyfer derbyn y dystysgrif.

Mae rhaid i'r awdurdod lleol ddanfon copi o'r cais am dystysgrif diogelwch i Brif Heddwas yr ardal, ac yr Awdurdod Tân os nad ydynt yr awdurdod ac awdurdod adeiladu os nad ydynt yr awdurdod. Mae'n ofynnol i ymgynghori gyda phob un o'r awdurdodau hyn ynglŷn â'r termau ac amodau i'w cynnwys yn y dystysgrif.

Os wneir cais i drosglwyddo tystysgrif mae'n ofynnol i'r awdurdod lleol benderfynu os yw'r person os byddent wedi gwneud cais, yn gymhwysol ar gyfer derbyn tystysgrif. Mae'n bosib i'r ymgeisydd fod yn ddeilydd presennol y dystysgrif neu'r person sy'n derbyn y trosglwyddiad.

Bydd yr awdurdod lleol ddanfon copi o'r cais am dystysgrif diogelwch i Prif Heddwas yr ardal, ac Awdurdod Tân os nad ydynt yr awdurdod ac awdurdod adeiladu os nad ydynt yr awdurdod Mae'n ofynnol iddynt ymgynghori gyda phob un o'r awdurdodau hyn ynglŷn ag unrhyw newid arfaethedig, trosglwyddiad neu amnewidiad.

A fydd caniatâd dealledig yn berthnasol?

Na Fydd. Er budd y cyhoedd mae'n ofynnol i'r awdurdod brosesu eich cais cyn y gellir ei ganiatáu. Os na fyddwch wedi clywed gan yr awdurdod lleol o fewn amser rhesymol, byddwch cystal â chysylltu â hwy - gallwch wneud hyn ar-lein os ydych wedi gwneud eich cais trwy'r gwasanaeth UK Welcomes neu defnyddiwch y manylion cyswllt isod.

Cyfnod Cyrraedd y Targed 56 diwrnod calendr.
Ffioedd Trwyddedu

Ffioedd Trwyddedu.

Gwneud cais ar-lein

Gwnewch gais am dystysgrif diogelwch maes chwaraeon

Gadewch i ni wybod am newid i'ch amgylchiadau cyfredol

Manylion cyswllt

Fwyd a Ffermio, Gwasanaethau diogelu'r cyhoedd, 16 Stryd yr Arglwydd, Wrecsam LL11 1LG

E-bost: foodandfarming@wrexham.gov.uk

Gweithredu pan fydd cais yn methu

Cysylltwch â Cyngor Wrecsam yn gyntaf.

Gall unrhyw ymgeisydd a wrthodir tystysgrif diogelwch cyffredinol, oherwydd nad ydynt yn cael eu cysidro i fod yn berson cymwys, apelio i'r Llys Ynadon.

Gall ymgeisydd a wrthodir tystysgrif diogelwch arbennig apelio i'r llys yn erbyn gwrthodiad wedi'i selio ar resymau eraill ond dim os penderfynir nad ydynt yn berson cymwys.

Camau gan ddeiliad trwydded

Cysylltwch â Cyngor Wrecsam yn gyntaf.

Gall unrhyw berson sydd yn derbyn rhybudd yn nodi bod penderfyniad wedi gwneud bod eisteddle yn eisteddle rheoledig apelio i'r Llys Ynadon. Gall unrhyw berson sy'n rhan o'r ymgais i sicrhau cydymffurfiad gyda thermau ac amodau'r dystysgrif diogelwch apelio i'r Llys Ynadon, yn erbyn unrhyw amod sy'n rhan o'r dystysgrif , wall yn y dystysgrif diogelwch neu yn erbyn gwrthodiad i newid neu roi tystysgrif yn lle tystysgrif diogelwch.

Cwynion gan ddefnyddwyr

Pe byddai defnyddiwr yn gwneud cwyn, ein cyngor fyddai i chwi gysylltu â'r masnachwr - trwy lythyr (gyda phrawf danfon). Os na fydd hynny yn llwyddiannus, ac os ydych yn byw yn y DU, gall Consumer Direct roi cyngor i chwi. Y tu allan i'r DU, cysylltwch â Chanolfan Defnyddwyr Ewrop y DU sef yr UK European Consumer Centre.

Iawndal eraill

Gall unrhyw berson sydd yn derbyn rhybudd yn nodi bod penderfyniad wedi gwneud bod eisteddle yn eisteddle rheoledig apelio i'r Llys Ynadon.

Gall unrhyw berson sy'n rhan o'r ymgais i sicrhau cydymffurfiad gyda thermau ac amodau'r dystysgrif diogelwch apelio i'r Llys Ynadon, yn erbyn unrhyw amod sy'n rhan o'r dystysgrif , wall yn y dystysgrif diogelwch neu yn erbyn gwrthodiad i newid neu roi tystysgrif yn lle tystysgrif diogelwch.

Cymdeithasau masnach

Federation of Sports and Play Associations (FSPA)