Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cyfarwyddyd Ewropeaidd - Trwyddedu - Cofrestru delwyr mewn metel sgrap

Meini prawf cymhwyster

Mae person yn cael ei ystyried yn ddeliwr metel sgrap os yw'n:

a) Rhedeg busnes sy'n cynnwys prynu neu werthu metel sgrap yn gyfan gwbl neu'n rhannol, pa un a yw'r metel yn cael ei werthu yn y ffurf y cafodd ei brynu, neu

b) Rhedeg busnes fel gweithredwr achub cerbydau (gweler y Crynodeb Rheoliad)

Mae dau fath o drwydded:

 • Trwydded Safle
 • Trwydded casglwr

Gall deliwr ond cynnal un math o drwydded mewn unrhyw ardal awdurdod lleol.

Gair am y Rheoleiddio

Crynodeb o'r rheoliadau sy'n ymwneud â'r drwydded hon

Y broses o werthuso ceisiadau

Rhaid i ymgeiswyr ddarparu'r canlynol:

 • Enw llawn, dyddiad geni a man preswylio arferol yr ymgeisydd unigol (gan gynnwys casglwyr symudol), unrhyw un fel rheolwr safle arfaethedig ar gyfer safle, a phob partner lle mae partneriaeth yn gwneud cais am drwydded.
 • Enw'r cwmni, rhif cofrestredig a chyfeiriad y swyddfa gofrestredig lle mai ef yw'r ymgeisydd.
 • Unrhyw enw masnachu arfaethedig ar gyfer y busnes.
 • Y rhif ffôn a chyfeiriad e-bost (os oes un gan yr ymgeisydd).
 • Os yw'n drwydded safle, cyfeiriad pob safle arfaethedig i'w cynnwys ar y drwydded.
 • Cyfeiriad unrhyw safle mewn ardal cyngor arall lle mae'r ymgeisydd eisoes yn rhedeg busnes neu'n bwriadu gwneud hynny.
 • Manylion unrhyw drwydded amgylcheddol berthnasol neu gofrestriad gan yr ymgeisydd.
 • Manylion unrhyw drwyddedau metel sgrap eraill a roddir i'r ymgeisydd o fewn y tair blynedd cyn gwneud y cais hwn.
 • Manylion y cyfrif(on) banc i'w defnyddio ar gyfer trafodion di-arian - lle mae trwyddedai yn gweithredu o amryw safleoedd gall gwahanol gyfrifon banc gael eu defnyddio.
 • Manylion unrhyw euogfarn berthnasol neu gamau gorfodi sy'n ymwneud â'r ymgeisydd.
 • Llungopïau :
  - Datgeliadau sylfaenol ar gyfer pob person fel sy'n ofynnol gan Disclosure Scotland
  - Cerdyn-llun a'r papur manylion trwydded neu basport a phrawf o'ch cyfeiriad e.e. bil cyfleustodau.
  - Ar gyfer trwyddedau casglwyr, llungopi o ddogfennau cofrestru'r cerbyd (llyfr log V5 ac MOT), tystysgrif yswiriant a thrwydded cludwyr gwastraff.

Mae'n rhaid i'r masnachwr trwyddedig wneud cais i amrywio'r drwydded lle mae unrhyw newidiadau mewn perthynas ag enw'r trwyddedai ar y drwydded, unrhyw newid yn y safleoedd y mae'r trwyddedai wedi'i awdurdodi i gynnal busnes, ac unrhyw newidiadau ym manylion y rheolwr safle.

A fydd caniatâd dealledig yn berthnasol?

Na

Ffioedd

Gweler Ffioedd Cais am Drwydded.

Gwneud cais ar-lein

Gwnewch gais er mwyn cofrestru fel delwyr mewn metel sgrap

Gwneud cais i amrywio'r drwydded

Manylion cyswllt

Gwasanaethau Gwarchod y Cyhoedd, 16 Stryd yr Arglwydd, Wrecsam, LL11 1LG

Ffôn: 01978 298990
E-bost: licensingservice@wrexham gov.uk

Gweithredu pan fydd cais yn methu

Cysylltwch â Gwasanaeth Trwyddedu Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Cwynion gan ddefnyddwyr

Cysylltwch â Gwasanaeth Trwyddedu Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Cymdeithasau masnach

British Metals Recycling Association (BMRA)

International Aluminium Institute

International Lead Association

Metal Bulletin