Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cyfarwyddyd Ewropeaidd - Trwyddedau - Siopau Rhyw

I gadw siop ryw – h.y. unrhyw adeiladau’n gwerthu teganau, llyfrau a fideos rhyw – mae angen trwydded gan y cyngor lleol. I gadw adeilad lle dangosir ffilmiau rhywiol eglur i aelodau o’r cyhoedd, rydych hefyd angen trwydded gan eich cyngor lleol.

Fodd bynnag, gallwch wneud cais at y Cyngor Lleol yn gwneud cais ar iddynt hepgor angen am drwydded.

Meini prawf cymhwyster

Rhaid i geisydd

  • fod dros18 oed
  • fod heb ei wahardd rhag dal trwydded
  • fod wedi byw yn y DU am o leiaf chwe mis yn union cyn y cais neu, os yn gorfforaeth  gorfforedig, rhaid bod yn gorfforedig yn y DU,
  • sydd heb gael gwrthod caniatâd neu adnewyddiad trwydded am yr adeilad dan sylw o fewn y 12 mis diwethaf, os nad oedd y gwrthodiad wedi ei wyrdroi ar apêl.   
Gair am y Rheoleiddio

Crynodeb o'r rheoliadau sy'n ymwneud â'r drwydded hon

Y broses o werthuso ceisiadau

Bydd ffi yn daladwy am geisiadau a gall fod amodau ynghlwm wrthynt.

Rhaid i geisiadau fod yn ysgrifenedig (yn cynnwys moddau electronig) ac yn cynnwys unrhyw wybodaeth sydd ar yr Awdurdod Lleol ei angen, yn ogystal ag enw’r ceisydd, cyfeiriad, a phan fo’r ceisydd yn unigolyn, eu hoed ynghyd â chyfeiriad eu hadeilad.

Rhaid i geiswyr roi hysbysiad cyhoeddus o’u cais drwy gyhoeddi hysbyseb mewn papur lleol.

A fydd caniatâd dealledig yn berthnasol?

Na Fydd. Er budd y cyhoedd mae'n ofynnol i'r awdurdod brosesu eich cais cyn y gellir ei ganiatáu. Os na fyddwch wedi clywed gan yr awdurdod lleol o fewn amser rhesymol, byddwch cystal â chysylltu â hwy - gallwch wneud hyn ar-lein os ydych wedi gwneud eich cais trwy'r gwasanaeth UK Welcomes neu defnyddiwch y manylion cyswllt isod.

Cyfnod Cyrraedd y Targed 56 diwrnod calendr.
Ffioedd Trwyddedu

Ffioedd Trwyddedu.

Gwneud cais ar-lein

Gwnewch gais am drwydded ar gyfer adeilad rhyw

Gadewch i ni wybod am newid i'ch trwydded adeilad rhyw presennol

Manylion cyswllt

Gwasanaethau Gwarchod y Cyhoedd, 16 Stryd yr Arglwydd, Wrecsam, LL11 1LG

Ffôn: 01978 298990
E-bost: licensingservice@wrexham.gov.uk

Gweithredu pan fydd cais yn methu

Cysylltwch â Cyngor Wrecsam yn gyntaf.

Os gwrthodir unrhyw gais neu wrthod adnewyddu'r drwydded, gall y ceisydd wneud apêl i'r Llys Ynadol lleol ymhen 21 diwrnod o dderbyn hysbysiad o wrthod y cais.

Ond nis yw'r hawl i apelio yn gymwys os wrthodir y cais am y rhesymau canlynol:

  • mae nifer y sefydliadau rhyw yn yr ardal yn fwy na nifer mae'r awdurdod yn cysidro'n addas
  • byddai cytuno i'r drwydded yn anaddas oherwydd natur yr ardal, natur sefydliadau eraill yn yr ardal, neu'r adeilad ei hun
Camau gan ddeiliad trwydded

Cysylltwch â Cyngor Wrecsam yn gyntaf.

Gall unrhyw ddeiliad trwydded sydd yn dymuno apelio yn erbyn amod ynghlwm wrth ei drwydded wneud apêl i'w Llys Ynadon lleol.

Cwynion gan ddefnyddwyr

Pe byddai defnyddiwr yn gwneud cwyn, ein cyngor fyddai i chwi gysylltu â'r masnachwr - trwy lythyr (gyda phrawf danfon). Os na fydd hynny yn llwyddiannus, ac os ydych yn byw yn y DU, gall Consumer Direct roi cyngor i chwi. Y tu allan i'r DU, cysylltwch â Chanolfan Defnyddwyr Ewrop y DU sef yr UK European Consumer Centre.

Gall deiliad y drwydded wneud cais ar unrhyw adeg i'r awdurdod am amrywiaeth o'r termau, amodau neu gyfyngiadau'r drwydded.

Os wrthodir cais am amrywiaeth, neu os diddymir y drwydded, all y deiliad, o fewn 21 diwrnod o gael hysbysiad o'r gwrthod i amrywio termau, amodau neu gyfyngiadau mewn golwg neu o'r diddymiad, apelio i'r llys Ynadon lleol.

Gall deiliad y drwydded apelio i lys y Goron yn erbyn penderfyniad llys Ynadon.

Iawndal eraill

Gall unrhyw berson sy'n gwrthwynebu caniatáu, adnewyddu neu drosglwyddo cais am drwydded wneud hyn drwy roi hysbysiad ysgrifenedig o'i gwrthwynebiad i'r awdurdod priodol, gan roi rhesymau dros sail y gwrthwynebiad o fewn 28 diwrnod i ddyddiad y cais.

Cymdeithasau masnach

Dim